Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
19

Zuid-Holland publiceert zes nieuwe subsidieregelingen

Zuid-Holland heeft zes nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd, die allen op 1 juli 2013 in werking zullen treden. Het betreft:

• Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland 2013, waarmee subsidie kan worden verstrekt voor de sanering van verspreide glastuinbouw in prioritaire gebieden. Er kan zowel subsidie worden verstrekt voor sanering als voor bemiddeling. De subsidie voor zowel sanering als bemiddeling bedraagt maximaal 50% van het financieel tekort, tot maximaal € 250.000 per hectare fysiek glas.
Deze regeling vervangt de Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw. De bepalingen van de oude regeling blijven van kracht voor aanvragen die vóór 1 juli 2013 zijn ingediend. Voor meer informatie klik hier;

• Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer Zuid-Holland 2013. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor:
- infrastructurele projecten,
- regionaal openbaar vervoer per spoor en over water,
- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer,
- oprichting en / of instandhouding buurtbuusverenigingen,
- toegankelijkheid bushaltelocaties,
- sociale veiligheid,
- mobiliteitsmanagement,
- gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid,
- veer-  en veerinfrastructuurprojecten.
De hoogte van de subsidie is per onderdeel verschillend. Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering verkeer en vervoer Zuid-Holland 2012. De bepalingen van de oude regeling blijven van kracht voor aanvragen die vóór 1 juli 2013 zijn ingediend. Voor meer informatie klik hier;

• Subsidieregeling milieumaatregelen binnenvaart Zuid-Holland. Met deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor het treffen van een reductiemaatregel aan een binnenschip dat vaart in de regio Rotterdam, in het werkgebied. De hoogte van de subsidie wordt berekend volgens een bepaalde formule voor een forfaitair bedrag, afhankelijk van het motorvermogen of het gecombineerde vermogen van de motoren, waarop de reductiemaatregel wordt getroffen. Voor meer informatie klik hier;

• Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid-Holland. De subsidie voor zowel planvorming bedrijventerreinen als greenports bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 50.000. De Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling en planvorming Zuid-Holland wordt ingetrokken per 1 juli 2013. De bepalingen van deze regeling blijven van kracht voor aanvragen die vóór 1 juli 2013 zijn ingediend. Voor meer informatie klik hier;

• Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid-Holland, voor het instandhouden van een reizigersplatform. De subsidie bedraagt € 7.500 of € 12.500 per jaar, afhankelijk van het aantal dienstregelinguren dat wordt aangeboden. De Subsidieregeling kwaliteitsbevordering openbaar vervoer Zuid-Holland zal worden ingetrokken. Voor meer informatie klik hier;

• Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013, voor het doen draaien van een (standerd)molen. De subsidie wordt bepaald door het aantal asomwentelingen dat per kalenderjaar wordt gerealiseerd. De Subsidieregeling molens Zuid-Holland wordt ingetrokken per 1 juli 2013. De bepalingen van deze regeling blijven van kracht voor aanvragen die vóór 1 juli 2013 zijn ingediend. Voor meer informatie klik hier.

Terug naar overzicht