Nieuws

mei
19

Nieuwe regeling voor brongerichte verduurzaming van stallen gepubliceerd

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde? nieuwe regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies. Dit draagt zowel bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier als aan realisatie van klimaat- en milieudoelen. Brongericht betekent dat de uitstoot van verschillende emissies, zoals ammoniak en methaan, zoveel mogelijk wordt voorkomen, namelijk door de emissies bij de bron aan te pakken. Bijvoorbeeld door het snel uit de stal afvoeren en scheiden van urine en mest.

De regeling bestaat uit twee onderdelen: de subsidiemodule investering in niet-bewezen innovaties (innovatiemodule) en de, nog niet gepubliceerde, subsidiemodule investering in brongerichte innovaties (investeringsmodule).

De innovatiemodule richt zich op het ontwikkelen en testen van investeringen en managementmaatregelen die zouden kunnen leiden tot brongerichte verduurzaming in bestaande stalsystemen of nieuw te ontwikkelen en te bouwen type stalsystemen.

Subsidie kan aangevraagd worden door een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal één onderzoeksorganisatie, één veehouderijonderneming en eventueel andere ondernemingen. De veehouderijonderneming dient een potentiële eindgebruiker van de investeringen of managementmaatregelen te zijn.

De innovatiemodule bevat drie fasen:

 • de onderzoeks- en ontwikkelingsfase: binnen deze fase wordt subsidie verstrekt aan een veehouderijonderneming of andere onderneming. Het gaat hierbij om experimentele ontwikkeling, industrieel onderzoek of haalbaarheidsstudies met betrekking tot investeringen in technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting die zouden kunnen leiden tot brongerichte verduurzaming in bestaande stalsystemen of nieuw te ontwikkelen en te bouwen typen stalsystemen, alsook managementmaatregelen die kunnen leiden tot brongerichte verduurzaming in bestaande stalsystemen of nieuw te ontwikkelen en te bouwen typen stalsystemen. Bij managementmaatregelen kan gedacht worden aan het gebruik van een andere fokkerijmethode, veevoer dan wel additieven in veevoer of in mest. Concreet dienen deze activiteiten te bestaan uit onderzoeks-, ontwikkelings- en pilotprojecten waarbij concepten van brongerichte maatregelen in bestaande of nieuw te ontwikkelen en te bouwen typen stalsystemen getest worden;
 • de emissiemetingenfase: binnen deze fase is subsidie aan te vragen voor het uitvoeren van metingen naar de daadwerkelijke emissiereductie van investeringen en managementmaatregelen die in de eerste fase ontwikkeld zijn. De subsidie wordt verstrekt aan een onderzoeksorganisatie;
 • de resterende productieve levensduurfase: binnen deze fase wordt subsidie verstrekt aan een veehouderijonderneming, wanneer uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de innovatie bijdraagt aan brongerichte verduurzaming. Het innovatieproject draagt bij aan brongerichte verduurzaming als minimaal 0% of meer reductie wordt behaald ten opzichte van de referentiestal. Er mag dus geen achteruitgang plaatsvinden. Daarnaast mag het dierenwelzijn en de brandveiligheid niet achteruit zijn gegaan. Op het moment dat een innovatieproject voor één of meerdere emissiegroepen meer emitteert dan de referentiewaardes of het dierenwelzijn en de brandveiligheid verslechtert, wordt niet voldaan aan brongerichte verduurzaming en komt het innovatieproject niet voor de resterende levensduurfase in aanmerking.


De hoogte van de subsidie is:

 • voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfase: tussen de 25% en 80% van de subsidiabele kosten. Het maximum subsidiebedrag is € 750.000 als de investering of managementmaatregel betrekking heeft op een bestaand stalsysteem en € 1 miljoen als de investering of managementmaatregel betrekking heeft op een nieuw stalsysteem;
 • voor de emissiemetingenfase: 100% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidiebedrag van € 200.000 per veehouderijlocatie;
 • voor de resterende productieve levensduurfase: het percentage aan subsidiabele kosten dat in de eerste fase voor het project is verstrekt (waarbij de maximaal toegestane percentages uit de groepsvrijstellingsverordening landbouw niet overschreden worden). Het maximum subsidiebedrag in de derde fase is € 350.000 per veehouderijlocatie en € 500.000 per veehouderijonderneming. Een veehouderijonderneming kan over meerdere veehouderijlocaties beschikken.


De eerste openstelling in 2020 is alleen gericht op de varkens-, melkgeiten-, melkvee- en vleeskalverhouderij.  Binnen de openstelling zijn de volgende deelbudgetten vastgesteld:

 • varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen: € 4.880.000;
 • varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen: € 1.220.000;
 • melkgeitenhouderij-ondernemingen: € 2 miljoen;
 • melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen: € 6.750.000;
 • melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen: € 2.250.000;
 • vleeskalverhouderij-ondernemingen: € 2 miljoen.


Aanvragen in het kader van de innovatiemodule kunnen van 25 mei tot en met 15 juli 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden gerangschikt.

Zie ook: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/subsidie-voor-innovatie-veestallen en https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/kabinet-stimuleert-innovatie-en-verduurzaming-stallen-subsidieregeling-sbv-opent-op-25-mei

Terug naar overzicht