Nieuws

mei
19

UWV-Jaarverslag 2014: informatie over scholingsvoucher, plaatsingsfee, premiekorting, jobcoach

In haar Jaarverslag over 2014 geeft het UWV uitgebreide informatie over de voortgang van verschillende arbeidsmarktsubsidies en -premiekortingen. De scholingsvoucher bijvoorbeeld is een subsidie waarmee oudere werkzoekenden hun kans op werk kunnen vergroten. In 2014 zijn 2.402 scholingsvouchers toegekend, veel minder dan het verwachte aantal van 5.500. In de praktijk bleken veel werkzoekenden die een aanvraag indienden niet aan alle gestelde criteria te voldoen. Ook bleek de scholingsvoucher administratief moeilijk uitvoerbaar.

Een werkzoekende die geen dienstverband heeft, kan een scholingsvoucher aanvragen als de opleiding gericht is op een kansrijk beroep in zijn/haar regio of de kans op werk aantoonbaar groter maakt. Werkgevers kunnen met de voucher (deels) een opleiding bekostigen die nodig is om de werkzoekende geschikt te maken voor de functie. Sinds 22 september 2014 is de hoogte van de voucher maximaal € 1.000 (daarvoor maximaal € 750); de doelgroep is tegelijkertijd uitgebreid van 55-plussers naar 50-plussers. Ook is de regeling op enkele punten aangepast en zijn de criteria versoepeld. Sinds oktober is het aantal aanvragen sterk toegenomen. Hetzelfde geldt voor het aantal toekenningen: het UWV kende aanvankelijk gemiddeld 180 aanvragen per maand toe, in december waren het er 456. Op grond van het aantal aanvragen sinds september verwacht het UWV in 2015 maandelijks ruim 700 scholingsvouchers te zullen toekennen.

De plaatsingsfee is een subsidie voor private intermediairs, zoals uitzendbureaus en re-integratiebureaus, die oudere werkwerkzoekenden aan het werk helpen. De hoogte van de fee loopt op naarmate de arbeidsovereenkomst langer duurt, met een maximum van € 1.500. De eerste fee kan worden aangevraagd nadat een 50-plusser drie maanden heeft gewerkt. In 2014 zijn 1.413 plaatsingsfees verstrekt. Dit aantal blijft sterk achter bij de ambitie van 7.500 ingezette fees op jaarbasis (22.500 over drie jaar). De criteria voor het aanvragen van een fee waren erg strikt, bovendien konden uitzendbureaus niet controleren of iemand tot de doelgroep behoorde. In overleg met het ministerie van SZW is de doelgroep, net als die van de scholingsvoucher, per half september uitgebreid tot 50-plussers en de subsidieregeling is aangepast. Zo kan de regeling nu vanaf de eerste dag van werkloosheid worden ingezet, in plaats van pas na 3 maanden WW. Sinds oktober is het aantal aanvragen sterk toegenomen. Er worden echter nog steeds veel aanvragen afgewezen omdat ze niet tijdig zijn ingediend. De uitzendbureaus voeren hierop in overleg met ABU en NBBU verbeteracties uit. Op grond van het aantal aanvragen sinds september 2014 verwacht het UWV in 2015 maandelijks ongeveer 660 plaatsingsfees te zullen toekennen.

Een specifiek instrument om jeugdwerkloosheid terug te dringen, is de premiekorting jongere werknemer. Werkgevers die een werkloze jongere in dienst nemen, kunnen gedurende maximaal twee jaar een premiekorting ontvangen van € 3.500 per jaar per werknemer. Tot en met eind 2014 heeft het UWV 4.317 aanvragen, waarvan er 2.975 zijn toegekend en 1.342 afgewezen. Overigens zijn er ook premiekortingen voor oudere werknemers en voor gehandicapte werknemers.

Ook gaat het UWV in op de subsidie voor een jobcoach. In 2014 is het onderzoek interne jobcoach op tijdelijke basis voortgezet tot 1 januari 2015, daarna is de officiële regeling in werking getreden. In het kader van dit onderzoek kan een werkgever, wanneer een werknemer met een ziekte of gebrek begeleiding nodig heeft op zijn werk, subsidie krijgen om zelf voor een interne jobcoach te zorgen. Hierbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe door UWV erkende jobcoachorganisatie of een combinatie van beide mogelijkheden. De subsidiebedragen voor interne jobcoaching zijn lager dan voor een externe jobcoach. In 2014 zijn 1.144 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 796 toegekend, 267 afgewezen of ingetrokken en 81 nog in behandeling. In 2014 is voor € 2,2 miljoen aan subsidies verstrekt.

Terug naar overzicht