Nieuws

mei
19

Flevoland maakt budgetten en aanvraagperioden voor subsidie natuur- en landschapsbeheer 2016 bekend

Onlangs is in Flevoland de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) 2016 vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben aansluitend voor het begrotingsjaar 2016 een aantal subsidieplafonds met bijbehorende indiendata bekendgemaakt. Met de SVNL kan subsidie worden verstrekt voor onder meer agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
Voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn de volgende bedragen vastgesteld: 


€ 1.336.000 voor Open Akkerland;

€ 313.500 voor Open Grasland;

€ 0 voor Droge Dooradering en Natte Dooradering;

€ 1 voor Water Bufferstroken.


Aanvragen voor Open Akkerland en Open Grasland kunnen worden ingediend van 1 juni tot en met 14 juli 2015 bij de provincie. Voor Droge en Natte Dooradering kunnen geen aanvragen worden ingediend. Het budget voor Water Bufferstroken is een symbolisch bedrag, waardoor er al wel aanvragen kunnen worden ingediend en in behandeling worden genomen. Zodra het waterschap Zuiderzeeland het budget heeft vastgesteld, zal het subsidieplafond daarop worden aangepast.

Voor (collectief) agrarisch natuur- en landschapsbeheer is een subsidieplafond vastgesteld van € 125.000 voor de agrarische beheerpakketten A01.01.01 tot en met A01.01.06, A01.02.01 en A01.02.02. Het gaat hierbij uitsluitend om pakketten, die zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer. Het budget is alleen beschikbaar voor lopende beschikkingen. Verdeling over nieuw ingediende aanvragen is niet aan de orde. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 november tot en met 31 december 2015 bij de provincie.  

De genoemde subsidieplafonds zijn voorlopig en kunnen mogelijk nog verlaagd worden. Deze eventuele verlaging kan er toe leiden, dat al ingediende aanvragen niet of slechts gedeeltelijk voor subsidie in aanmerking komen.

Terug naar overzicht