Nieuws

apr
19

Overijssel publiceert nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen

De provincie Overijssel heeft de eerder deze week al aangekondigde wijziging van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 (USOV) gepubliceerd.

De wijziging betreft onder meer de toevoeging van de volgende nieuwe subsidieregelingen:

 • de Subsidieregeling stimuleren energieadvies aan huis via energieloketten (USOVEL);
 • de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls voor het landschap (USOVKL); en
 • de Subsidieregeling impuls aan sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie) (USOVRB).


Verder is de Subsidieregeling natuur en samenleving 2.0 (USOVNS2) aangepast opengesteld. In diverse andere subsidieregelingen zijn inhoudelijke, tekstuele of toelichtende wijzigingen doorgevoerd.

Subsidieregeling stimuleren energieadvies aan huis via energieloketten
Het doel van deze regeling is om de energieloketten van de gemeenten te ondersteunen door financiering van de inzet van energieadviseurs aan huis.

Alleen Overijsselse gemeenten komen in aanmerking voor subsidie.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de inzet van energieadviseurs die woningeigenaren in Overijssel voorzien van gratis energieadvies aan huis. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van gebruikmaking van advies van de energieloketten voor particulieren.

Het maximale subsidiebedrag varieert van € 8000 tot € 14.000 per gemeente. Het maximale subsidiebedrag is bepaald aan de hand van het aantal koopwoningen per gemeente. Indien gemeenten samen gebruik maken van een energieloket dan kunnen de maximale bedragen per gemeente bij elkaar opgeteld worden. In totaal is € 254.000 te verdelen.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Subsidieregeling kwaliteitsimpuls voor het landschap
Met deze nieuwe regeling wil Overijssel aanleg, herstel of beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in de provincie stimuleren.

Alleen grondeigenaren of erfpachters komen in aanmerking voor subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor aanleg, herstel of beheer van landschapselementen in agrarische cultuurlandschappen in Overijssel.

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per aanvraag en maximaal € 20.000 per landbouwonderneming. Het te verdelen budget bedraagt € 750.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Subsidieregeling impuls aan sociale acceptatie en veiligheid (regenboogprovincie)
Het doel van deze regeling is om activiteiten te ondersteunen die bijdragen aan sociale veiligheid van LHBTI+ (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, interseksuelen en andere genderidentiteiten) en de vergroting van de individuele ruimte van deze doelgroep om zichzelf te kunnen zijn.

Alleen rechtspersonen met een vestiging in Overijssel komen in aanmerking voor subsidie. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid van LHBTI+ en de vergroting van de individuele ruimte om zichzelf te kunnen zijn.

De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvraag. Het subsidieplafond bedraagt € 40.000.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Subsidieregeling natuur en samenleving 2.0
Deze regeling gaat vanaf 23 april 2019 aangepast open voor het indienen van subsidieaanvragen. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die:

 • a. de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten;
 • b. de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving of randen van steden en dorpen vergroten;
 • c. bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht behoeven, zoals bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders en jongdementerenden;
 • d. bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van Groene Leermodules zowel in basis, middelbaar als beroepsonderwijs;
 • e. gericht zijn op de (door)ontwikkeling van Groene Lopers.


Categorie b is voortaan onderverdeeld in de volgende categorie├źn:

 • i. integrale vergroeningsprojecten;
 • ii. vergroening van straten;
 • iii. overige vergroeningsprojecten in de bebouwde omgeving.


Categorie e is nieuw toegevoegd. Een Groene Loper is een lokale, informele werkorganisatie die zoveel mogelijk mensen met natuur in de eigen leefomgeving probeert te verbinden door groene bewonersinitiatieven te faciliteren, te vergroten en te versterken onder andere door onderlinge verbinding en gezamenlijke activiteiten te organiseren.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000 per aanvraag, met uitzondering van de subsidie voor vergroening van straten en de subsidie voor (door)ontwikkeling van Groene Lopers. De subsidie voor vergroening van straten bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvraag. De subsidie voor (door)ontwikkeling van Groene Lopers bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000 per aanvraag voor doorontwikkeling van bestaande Groene Lopers en een maximum van € 30.000 per aanvraag voor nieuwe Groene Lopers.

Voor 2019 is € 250.000 beschikbaar gesteld, waarvan € 50.000 voor projecten op het gebied van vergroening van straten. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht