Nieuws

apr
19

Drenthe komt met subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben ingestemd met de Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit betekent dat de provincie en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta samen ruim € 8 miljoen beschikbaar stellen, die zijn bedoeld voor projecten op het boerenbedrijf. In aanmerking komen projecten waarbij het verbeteren van de waterkwaliteit en voldoende zoetwater gerealiseerd wordt. Maatwerk per gebied is een belangrijk uitgangspunt.

De inzet van regionale middelen is voor het Rijk een voorwaarde om ook € 8 miljoen subsidie uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) beschikbaar te stellen voor de waterdoeleinden in Drenthe. De Uitvoeringsregeling komt voort uit de in het najaar van 2016 ondertekende bestuursovereenkomst tussen de Drentse waterschappen, LTO Noord en de provincie Drenthe.

 

De middelen zijn vooral bedoeld voor activiteiten en initiatieven die de agrariërs zelf ondernemen en die bijdragen aan de gestelde doelen. De Uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer biedt het kader voor het subsidiëren van activiteiten van en door agrariërs. Daadwerkelijke aanvragen kunnen pas gedaan worden na de openstellingen van de subsidieregelingen via de waterschappen.

Terug naar overzicht