Nieuws

mrt
19

Subsidie voor niet-productieve investeringen water in Zuid-Holland binnenkort geopend voor aanvragen

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een openstellingsbesluit vastgesteld voor de maatregel niet-productieve investeringen water. Het is één van de onderdelen binnen de subsidie voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020, POP3. Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 april tot en met 16 mei 2018.

Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 740.000. Dit bedrag is voor 50% opgebouwd uit Europese middelen (ELFPO) en voor 50% uit middelen van de waterschappen. Het bedrag van € 740.000 is volledig bestemd voor het Hoogheemraadschap Van Rijnland. De vergoeding bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidies van minder dan € 200.000 worden niet verstrekt. Subsidie wordt geweigerd, indien de activiteit wordt uitgevoerd om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

De ingediende aanvragen, die voor subsidie in aanmerking komen, worden gerangschikt op basis van vier criteria. Voor elk criterium kan maximaal 5 punten worden behaald. Aan de criteria worden vervolgens wegingsfactoren toegekend. Aanvragen moeten minimaal 30 punten scoren, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. De aanvraag met het hoogst aantal punten komt als eerste voor subsidie in aanmerking.

 

Zuid-Holland heeft tevens nieuwe wijzigingen aangebracht in de Uitvoeringsregeling POP3. De wijzigingen hebben met name betrekking op het hoofdstuk 'Algemeen'. Van de paragraaf Niet-productieve investeringen water zijn nieuwe bepalingen vastgesteld met betrekking tot de subsidiabele kosten en de rangschikking. Zie voor meer informatie het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht