Nieuws

mrt
19

Regeling Zomerscholen voortgezet onderwijs: indiening verlengd tot 26 maart

Scholen konden tot en met 12 maart 2015 subsidie aanvragen in het kader van de 'Regeling Zomerscholen VO 2015'. Bij het verstrijken van deze datum is het subsidieplafond van 8,4 miljoen nog niet overschreden. Daarom worden scholen die nog geen subsidieaanvraag hebben ingediend nog tot en met 26 maart 2015 in de gelegenheid gesteld om dat alsnog te doen.

Scholen die reeds, uiterlijk 12 maart 2015, een subsidieaanvraag hebben ingediend en aanleiding zien deze aanvraag te wijzigen (bijvoorbeeld omdat er alsnog meer scholen aan de door de subsidieaanvrager georganiseerde zomerschool wensen deel te nemen) kunnen desgewenst ook eenmalig een gewijzigde aanvraag indienen. De subsidievoorwaarden, eventuele prioritering en procedures zijn ongewijzigd gebleven, met dien verstande dat indien het subsidieplafond wordt overschreden geldt dat subsidieaanvragen die aan de subsidievoorwaarden voldoen en uiterlijk 12 maart 2015 zijn ingediend bij DUO in elk geval zullen worden gehonoreerd, ook wanneer de subsidieaanvrager alsnog een gewijzigde aanvraag indient. Voor (gewijzigde) subsidieaanvragen die worden ingediend in de periode van 13 maart tot en met 26 maart zal bij eventuele overschrijding van het subsidieplafond loting plaatsvinden.

Een 'zomerschool VO' is een door een school geboden voorziening om leerlingen, die anders zouden blijven zitten, in de zomer van 2015 in de gelegenheid te stellen om extra onderwijs te volgen, met als doel alsnog over te gaan naar de volgende klas. De uitvoerende school is eindverantwoordelijk voor het verzorgen of doen verzorgen van de zomerschool VO en vraagt de subsidie aan en verantwoordt deze. Subsidie wordt verstrekt op basis van het door de subsidieontvanger begrote aantal in 2015 aan de zomerschool VO deelnemende leerlingen maal € 650. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal overigens ook in 2016 subsidie beschikbaar stellen voor het inrichten van zomerscholen in het voortgezet onderwijs.

Terug naar overzicht