Nieuws

jan
19

Keijzer kondigt verlenging van Garantie ondernemingsfinanciering aan

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering (GO) en Garantstelling gericht op bankgaranties (GOBANK) verlengen tot 1 juli 2023.

Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind 2019 gaf EZK onderzoeksbureau Dialogic opdracht de GO-regeling te evalueren. De formele vervaldatum van de GO-regeling was 1 juli 2020. Vooruitlopend op de afronding en de uitkomsten van het evaluatieonderzoek is de regeling, al kort na de uitbraak van corona, verlengd tot 1 april 2021. Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie en gesprekken met betrokken partijen wil EZK de regeling nu dus verlengen tot 1 juli 2023. Tot die tijd zal worden bezien in hoeverre de BMKB- en de GO-regeling eventueel meer op elkaar kunnen worden afgestemd, voor het vervolg daarna, zo schrijft Keijzer.

Werking en gebruik GO-regeling
Sinds 2009 biedt de GO-regeling 50% staatsgarantie op bancaire leningen en bankgarantiefaciliteiten vanaf € 1,5 miljoen tot € 150 miljoen per onderneming. Het doel van de regeling is kredietverlening aan het mkb en (middel)grote bedrijven te stimuleren, die zonder garantie niet, gedeeltelijk of slechts moeizaam tot stand zou komen. Voorwaarden zijn dat de onderneming (in de kern) gezond is en voldoende continu├»teits- en rentabiliteitsperspectief heeft. In de onderzoeksperiode 2009-2018 is met GO-garantie voor € 2,8 miljard aan 316 ondernemingen krediet verstrekt. In de afgelopen jaren bedroeg het jaarlijkse garantieplafond € 400 miljoen en dat is ook de begrotingsraming voor de komende jaren. De voorgenomen verlenging gaat tevens uit van dit jaarlijkse plafond van € 400 miljoen.

Sinds eind april 2020 is er een GO-coronamodule (GO-C), voor ondernemingen die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van corona. De GO-C biedt 90% staatsgarantie op bancaire leningen aan het mkb en 80% op bancaire leningen aan grotere bedrijven. Sinds de start van de coronamodule is met GO-C garantie voor € 695 miljoen aan 78 ondernemingen krediet verstrekt. De GO-C module is verlengd tot 1 juli 2021, gelijk aan de looptijd van het EU covid19 staatssteunkader. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 2,5 miljard (voor de reguliere GO en de GO-C samen).

Conclusies, aanbevelingen Dialogic en reactie Keijzer
De hoofdconclusie van Dialogic is dat de GO-regeling heeft bewezen, vooral in tijden van de economische crisis, van toegevoegde waarde te zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit was het geval tijdens de kredietcrisis en de nasleep daarvan en inmiddels bewijst de GO-regeling zich opnieuw in de coronacrisis. Volgens Dialogic heeft de regeling bewezen in de kern gezonde ondernemingen met kwalitatief goede plannen op een overwegend doeltreffende wijze te helpen met het verkrijgen van financiering, wat waarschijnlijk zonder de GO-regeling niet of in onvoldoende mate zou zijn gelukt.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie en de gesprekken met de banken en RVO is Keijzer wel van plan tegelijk met de verlenging ook in te zetten op een aantal veranderingen van de GO-regeling. Conform de aanbevelingen van het onderzoek wordt het maximale leningbedrag per onderneming waarop garantie wordt verstrekt in de huidige opzet van GO-regeling flexibel ingezet. De hoogte daarvan wordt indien nodig aangepast, afhankelijk van de conjunctuur. Dat is de huidige werkwijze van de GO-regeling en die zal in de toekomst extra alert worden gevolgd.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/18/kamerbrief-over-verlenging-regeling-garantie-ondernemingsfinanciering

Terug naar overzicht