Nieuws

jan
19

Nieuwe subsidiemogelijkheden bij Fonds voor Cultuurparticipatie

Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een aantal nieuwe subsidieregelingen vastgesteld. Dit jaar kan er voor het eerst een vergoeding worden aangevraagd voor mediakunst- en erfgoededucatie, meemaakpodia, talent in de regio, en urban arts talent. De regelingen hebben verschillende voorwaarden, indiendata en budgetten.

De Regeling Mediakunst- en Erfgoededucatie is bedoeld voor het ontwikkelen van de culturele ontwikkeling van de leerling. Aanvragen kunnen worden ingediend door culturele instellingen. Er zijn twee indientermijnen vastgesteld: 5 maart 2018 tot en met 7 september 2018 en 14 januari 2019 tot en met 6 september 2019. Elke indienronde heeft een budget van € 1,5 miljoen, waarvan € 750.000 bestemd is voor mediakunsteducatie en € 750.000 voor erfgoededucatie. Per project is de bijdrage minimaal € 26.000 en maximaal € 80.000. 

 

Met de Regeling meemaakpodia 2018-2020 stimuleert het Fonds professionele instellingen, om zich verder door te ontwikkelen als een 'MeeMaakPodium'. Aanvragen kunnen worden ingediend van 30 april 2018 tot en met 2 november 2018. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen. De bijdrage per project is minimaal € 50.000 en maximaal € 100.000. Van een meemaakpodium is sprake, indien een culturele instelling (theater, museum, bibliotheek) doorlopend een podiumfunctie heeft op een fysieke locatie, waarbij het eigenaarschap wordt gedeeld met lokale doelgroepen op het vlak van organisatievorming, programmering en communityvorming. 

 

De Regeling talent in de regio heeft als doel projecten, gericht op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden, te versterken. Hierbij moeten de presentatiemogelijkheden worden uitgevoerd in samenwerking met andere (culturele) partijen en bovendien een bijdrage leveren aan de bovenlokale infrastructuur voor talentontwikkeling. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door in Nederland, maar buiten de vier grote steden gevestigde, culturele instellingen. De indientermijn is van 2 april 2018 tot en met 4 mei 2018. Het subsidieplafond voor deze periode is vastgesteld op € 670.000. De bijdrage is maximaal € 55.000 per project. Er wordt per provincie aan hoogstens één aanvrager subsidie toegekend. 

 

Met de Regeling urban arts talent 2018-2020 wil het Fonds ontwikkelingstrajecten stimuleren en ondersteunen, waarbij een 'urban arts talent' centraal staat, die zich als maker kan ontwikkelen, door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. Aanvragen kunnen worden ingediend door culturele instellingen. Er zijn twee indientermijnen: 3 september 2018 tot en met 14 december 2018 en 4 maart 2019 tot en met 28 juni 2019. Er is in totaal € 756.000 beschikbaar, dat wordt verdeeld in budgetten van € 378.000 voor 2018 en € 378.000 voor 2019. Per project wordt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 verstrekt. Urban arts artiesten maken scheppende uitingen en laten zich hierbij sterk beïnvloeden door de straatcultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de grootstedelijke, multiculturele dynamiek. 

 

Voor alle regelingen geldt, dat de ingediende aanvragen, die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden beoordeeld volgens een aantal criteria, zoals inhoudelijke en organisatorische kwaliteit. De aanvragen moeten op alle beoordelingscriteria voldoende zijn beoordeeld om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. 

Terug naar overzicht