Nieuws

dec
18

Subsidieregeling voor het opruimen van Limburgs drugsafval gepubliceerd

De provincie Limburg heeft de Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024 provincie Limburg (ODAL) gepubliceerd.

Het doel van de nieuwe regeling is het ondersteunen van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
  • natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.


Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval, in de vorm van:

  • afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
  • afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
  • sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.


De subsidie bedraagt:

  • ingeval de grond of het water waar het project betrekking op heeft eigendom is van een natuurlijke persoon, privaatrechtelijke rechtspersoon of Staatsbosbeheer, dan wel de subsidieaanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is die de grond in erfpacht heeft: 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999;
  • ingeval de grond of het water waar het project betrekking op heeft eigendom is van een gemeente, omgevingsdienst of waterschap: 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999.


Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2025 worden ingediend bij BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het subsidieplafond is nog niet bekendgemaakt.

Terug naar overzicht