Nieuws

dec
18

Subsidieregeling indemniteit bruiklenen gewijzigd

Er is een wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 (INDEM2016) gepubliceerd.

Meest in het oog springende wijziging is het uit de regeling schrappen van de optie voor langdurige bruiklenen. Voor langdurige bruiklenen kon gedurende maximaal vijf jaar 10% van het indemniteitsbudget gebruikt worden. Dit legde dus voor langere tijd een beslag op de beschikbare ruimte onder het plafond. Uit een peiling uitgezet onder enkele regelmatige gebruikers van de regeling kwam naar voren dat deze unaniem voorstander waren van het schrappen van langjarige bruiklenen. Daarmee is de regeling voortaan alleen nog bestemd voor tijdelijke tentoonstellingen.

Naast het schrappen van de optie voor langdurige bruiklenen, is het maximaal indemniteitsbedrag verlaagd van € 75 miljoen naar € 70 miljoen. Aanleiding voor deze wijziging is dat uit een evaluatie van de regeling is gebleken dat het aantal gehonoreerde aanvragen in de periode 2016-2018 is toegenomen ten opzichte van 2013-2015. Tegelijkertijd heeft het maximaliseren van het indemniteitsbedrag op € 75 miljoen per tentoonstelling niet geleid tot een daling van de premiekorting. Er is eerder een stijging van premiekortingen waar te nemen. Deze maatregel heeft derhalve het gewenste effect gehad. In de evaluatie is daarnaast naar voren gekomen dat, indien het maximale indemniteitsbedrag in de periode 2016-2019 € 70 miljoen zou zijn geweest, dertien afgewezen aanvragen gehonoreerd hadden kunnen worden. Tegelijkertijd is de inschatting van de verzekeringsbranche dat deze verdere verlaging tot een beperkte verlaging van circa 1% op de premiekorting zal leiden. Het beperkt verlagen van het maximaal indemniteitsbedrag biedt zodoende relatief meer ruimte voor aanvragen, met relatief weinig negatieve gevolgen voor de gehonoreerde aanvragen.

Ook is met de wijziging meer duidelijkheid getracht te geven over de periode waarin indemniteit geldt. In de regeling is opgenomen dat de periode van indemniteit geldt voor de periode dat een bruikleen in de tentoonstelling hangt, plus twee weken vooraf en twee weken achteraf aan transport. In de praktijk komt het echter voor dat er geen ruimte onder het plafond beschikbaar is voor de gehele periode, maar wel voor een deel van de periode. Over het honoreren van een aanvraag die afwijkt van de vastgestelde periode was de regeling niet duidelijk. Daarom wordt nu aan de regeling de optie toegevoegd dat per tentoonstelling ook een andere periode van indemniteit mogelijk is, mits deze periode aanvangt en afsluit met een beoordeling van de staat van de voorwerpen op te stellen door de instelling, en het een aaneengesloten periode betreft. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of een schade wel of niet onder indemniteit valt.

Tot slot is de mogelijkheid om minder dan 20% premiekorting te ontvangen ingevoerd. De huidige voorwaarde dat een verzekeraar minimaal 20% premiekorting moet geven, leidt ertoe dat er regelmatig restruimte overblijft en de regeling niet optimaal benut wordt. Restruimte is de paar miljoen die regelmatig overblijft onder het plafond van € 300 miljoen. Omdat er maar voor een paar miljoen indemniteit gegeven kan worden, zijn verzekeraars niet genegen om voor het gehele bedrag 20% korting te geven omdat het risico voor hen groter is. Het gebruik van de restruimte is daarom op dit moment niet mogelijk. Lagere kortingen willen verzekeraars wel geven. Daarom is ervoor gekozen om het mogelijk te maken dat een verzekeraar ook minder dan 20% korting verstrekt. Tegelijkertijd is het van belang om te blijven waarborgen dat het risico dat de Staat loopt, in verhouding blijft tot het voordeel dat indemniteit een instelling oplevert. Daarom is gezocht naar een redelijke verhouding tussen het risico dat de Staat loopt en de verleende premiekorting. Die verhouding is redelijk te noemen wanneer de premiekorting minimaal 66% bedraagt van de verleende indemniteit. Op deze wijze wordt de beschikbare ruimte onder het plafond maximaal benut.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 is het stimuleren van tijdelijke tentoonstellingen door garant te staan voor een deel van de economische waarde van een kunstwerk, waardoor de kosten voor de verzekering ervan worden verlaagd.

Terug naar overzicht