Nieuws

dec
18

Noord-Holland maakt drie nieuwe subsidieregelingen bekend

De provincie Noord-Holland heeft drie nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd.

Het gaat om de onlangs al aangekondigde nieuwe regelingen:

  • de Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2020 (VVNH20), gericht op het stimuleren van activiteiten met een educatief karakter die verkeersveilig gedrag van scholieren bevorderen;
  • de Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2020 (KINH2020), ter ondersteuning van kleine infrastructurele projecten ter verbetering van de verkeersveiligheid;
  • de Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2019 (NNNNH), waarmee de provincie wil bijdragen aan de realisering van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) door de afkoop van pachtcontracten en de aankoop van terreinen binnen het NNN te stimuleren.


Uitvoeringsregeling subsidie gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Noord-Holland 2020
Subsidie kan worden aangevraagd door zowel privaatrechtelijke rechtspersonen als publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van de rijksoverheid).

Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • het verrichten van activiteiten met een educatief karakter, gericht op het basisonderwijs, die verkeersveilig gedrag van scholieren bevorderen;
  • het verrichten van activiteiten met een educatief karakter, gericht op het voortgezet onderwijs, die verkeersveilig gedrag van scholieren bevorderen.


Te ondersteunen activiteiten dienen plaats te vinden in de provincie Noord-Holland (maar buiten de Vervoerregio Amsterdam), opgenomen te zijn in de Toolkit Verkeerseducatie van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) en worden uitgevoerd zoals beschreven in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW.

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen van 1 januari tot en met 20 februari 2020 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. In totaal is € 1.320.000 te verdelen.

Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2020
Subsidie kan worden aangevraagd door beheerders of eigenaren van openbare wegen als bedoeld in de Wegenwet.

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van activiteiten die samenhangen met een klein infrastructureel project in de provincie Noord-Holland, maar buiten de Vervoerregio Amsterdam, waarvan de subsidiabele kosten maximaal € 3 miljoen per project bedragen.

De te subsidiëren activiteiten omvatten de aanleg, plaatsing of uitbreiding van fiets-infrastructuur, fietsstraten, bus-infrastructuur, voetpad-infrastructuur, weg-infrastructuur en/of verkeersvoorzieningen.

De subsidie bedraagt normaliter 50% van de subsidiabele kosten. Voor projecten die uitsluitend de aanleg, plaatsing of uitbreiding van fietsinfrastructuur en fietsstraten betreffen, bedraagt de subsidie echter 70% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen van 1 januari tot en met 1 oktober 2020 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Het beschikbare budget bedraagt € 6.935.000.

Uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en aankoop NNN-terreinen Noord-Holland 2019
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op:

  • de beëindiging van een pachtovereenkomst op een door de aanvrager verkregen terrein ten behoeve van duurzaam natuurbeheer;
  • de verwerving van een terrein ten behoeve van duurzaam natuurbeheer.


Subsidie voor de beëindiging van een pachtovereenkomst kan worden aangevraagd door de eigenaar van het terrein die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.

Subsidie voor de verwerving van een kan worden aangevraagd door een ieder die duurzaam natuurbeheer verricht of voldoende aannemelijk maakt dat hij op het terrein duurzaam natuurbeheer kan en zal verrichten.

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen tot en met 30 juni 2021 worden ingediend bij de provincie Noord-Holland. Het subsidieplafond is € 3 miljoen.

Terug naar overzicht