Nieuws

dec
18

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor verkeer en vervoer in Noord-Brabant in 2019

De Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant is een overkoepelende subsidie voor verkeer en vervoersmaatregelen in de provincie. De paragrafen Regiotaxi, Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten, Goederenvervoer en Veerdiensten in het fietsnetwerk worden in 2019 opnieuw opengesteld voor aanvragen.

De paragraaf Regiotaxi is van 2 januari tot en met 3 december 2019 geopend voor aanvragen. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt in totaal € 3,2 miljoen, waarvan:

 • € 500.000 voor het aanbieden van regiotaxi;
 • € 1,7 miljoen voor het uitvoeren van ritten met de regiotaxi en het geven van bindend OV-advies; en 
 • € 1 miljoen voor aan regiotaxi gerelateerde activiteiten. 

Het project, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, kan worden afgerond vóór 1 januari 2020. De kosten voor de activiteiten zijn subsidiabel vanaf 1 januari 2019.

 

Van 8 januari tot en met 28 februari kunnen er aanvragen worden ingediend voor de paragraaf Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten. Hiervoor is een subsidieplafond vastgesteld van € 1 miljoen. Er kan de provincie subsidie verstrekken voor:

 • projecten gericht op het verbeteren van het goederenvervoer per spoor door:
  • het uitbreiden van de capaciteit van terminals,
  • het aanleggen of uitbreiden van voorzieningen,
  • het ontwikkelen van voorzieningen of systemen gericht op het beter benutten van modaliteiten;
 • projecten gericht op het verbeteren van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) door:
  • het realiseren van HOV-businfrastructuur (fundering en verhardingen van busbanen of busstroken met daarbij behorende bouwkundige kunstwerken),
  • het realiseren van busstation- of bushalte-infrastructuur,
  • het realiseren van ABRI’s of wachtgelegenheden,
  • het realiseren van Dynamisch reisinformatiesysteem (DRIS),
  • het realiseren van fietsparkeervoorzieningen ten behoeve van voor- en natransport bij HOV,
  • beïnvloedingssystemen voor verkeersregelinstallaties gebaseerd op het KAR-systeem, oftewel een systeem dat verkeerslichten beïnvloedt met een radiosignaal,
  • de aanleg van een nieuw P&R-terrein, inclusief toeleidende infrastructuur,
  • de uitbreiding van een bestaand P&R-terrein, inclusief toeleidende infrastructuur;
 • de ontwikkeling van knooppunten ten aanzien van:
  • aanleg of uitbreiding van fietsparkeervoorzieningen ten behoeve van voor- en natransport bij HOV of spoor,
  • realisatie van een OV servicewinkel,
  • herinrichting van de openbare ruimte in de directe stationsomgeving, gericht op het veraangenamen van knooppunten of realiseren van meer directe looproutes;
 • onderzoeksprojecten gericht op kennisontwikkeling over de bovengenoemde projecten.

Vanuit de paragraaf Goederenvervoer kan subsidie worden verstrekt voor (onderzoeks)projecten, gericht op het verbeteren van het goederenvervoer door: de uitbreiding van de capaciteit van terminals, de aanleg of uitbreiding van voorzieningen, het ontwikkelen van nieuwe vervoersconcepten gericht op vervoer over water of spoor of het ontwikkelen van voorzieningen of systemen gericht op het beter benutten van modaliteiten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 januari tot en met 1 mei 2019. Het subsidieplafond bedraagt € 14 miljoen. 

 

Met de subsidie Veerdiensten in het Fietsnetwerk kan Noord-Brabant subsidie verstrekken voor de exploitatie van een veerverbinding waarmee fietspaden die deel uitmaken van het Fietsnetwerk Noord-Brabant worden verbonden. Aanvragen kunnen worden ingediend van 8 januari tot en met 31 januari 2019. Voor deze periode is € 600.000 beschikbaar.

Terug naar overzicht