Nieuws

dec
18

Noord-Holland wijzigt subsidieregelingen

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling Groen Noord-Holland gewijzigd en nieuwe regelingen vastgesteld voor Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid en Bodemsanering. Voor Groen zijn de wijzigingen al eerder aangekondigd. Vanaf 1 januari 2018 vervalt het onderdeel 'recreatieve verbindingen'. Dit wordt vervangen door 'uitbreiding wandelnetwerk'.

Voor dit onderdeel komt een budget beschikbaar van € 1 miljoen. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000. Noord-Holland verstrekt subsidies voor activiteiten die zich richten op het oplossen van knelpunten in het bestaande regionale wandelnetwerk, of voor de realisatie van nieuwe recreatieve verbindingen voor een gebiedsdekkend wandelnetwerk, of voor de bewegwijzering van een regionaal wandelnetwerk in de provincie.

 

Noord-Holland heeft verder de Uitvoeringsregeling Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Noord-Holland 2018 vastgesteld, waarmee de provincie subsidie kan verstrekken voor het verrichten van activiteiten met een educatief karakter die verkeersveilig gedrag bevorderen, klassen breed worden uitgevoerd en die zijn gericht op scholieren van een basisschool of van een school voor voortgezet onderwijs. De activiteiten mogen door de hele provincie plaatsvinden, met uitzondering van de Vervoerregio Amsterdam. Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 939.000. De bijdrage is maximaal € 100.000 per aanvraag.

 

Ten slotte is ook de Uitvoeringsregeling subsidie bodemsanering vastgesteld. Deze wijkt af van de regeling van 2015-2016. Subsidie kan worden verstrekt voor de sanering van zowel land- als waterbodemverontreinigingen:

  • Voor het saneren van landbodems op:
    • locaties waarvoor een beschikking is afgegeven, dat er sprake is van een ernstige verontreiniging en waarbij de verontreiniging de beoogde maatschappelijke ontwikkeling belemmert,
    • stortplaatsen; een terrein, niet zijnde baggerdepot, slootdemping of erfverharding met opgebracht puin, waar voor 1 september 1996 afvalstoffen zijn gestort en waar sinds 1 september 1996 geen afvalstoffen meer gestort zijn en waar tenminste 25m3 steekvast stortmateriaal aanwezig is dat bodemvreemd is voor meer dan 50% van het volume;
  • Voor het saneren van bodems en oevers van oppervlaktewaterlichamen, zodat de waterkwaliteit voldoet aan de opgenomen functies of doelstellingen in het nationaal- of regionaal waterplan, of het beheersplan van de Waterwet.

In totaal wordt er een budget beschikbaar gesteld van € 4 miljoen: € 1 miljoen voor locaties waarvoor een beschikking is afgegeven, € 1 miljoen voor stortplaatsen en € 2 miljoen voor bodems en oevers van oppervlaktewaterlichamen. De subsidie voor de sanering van landbodems bedraagt 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 250.000 en voor de sanering van bodems en oevers van oppervlaktewaterlichamen is de bijdrage 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500.000.

Terug naar overzicht