Nieuws

nov
18

Noord-Holland stelt drie nieuwe subsidieregelingen vast

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Holland hebben drie nieuwe subsidieregelingen vastgesteld.

Het gaat om de Uitvoeringsregeling subsidie duurzame zeehavens Noord-Holland 2020, de Uitvoeringsregeling subsidie woonakkoorden Noord-Holland 2021 en de Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2021. Hieronder een korte toelichting op de regelingen, die binnenkort officieel zullen worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

Uitvoeringsregeling subsidie duurzame zeehavens Noord-Holland 2020
GS hebben met deze regeling besloten een extra duurzaamheidsimpuls te geven aan de zeehavens van Noord-Holland, te weten het Noordzeekanaalgebied en Den Helder. De regeling wordt opengesteld met een budget van € 4.245.105. De regeling loopt tot 23 december 2021 of zoveel eerder als het budget is uitgeput.

Uitvoeringsregeling subsidie woonakkoorden Noord-Holland 2021
De provinciale Woonagenda (2020-2025), met daarin de ambities, uitgangspunten en acties op het gebied van wonen, is in maart dit jaar vastgesteld. In de Woonagenda staat dat de provincie subsidie beschikbaar stelt voor de uitvoering van de regionale woonakkoorden. Op basis van de nu vastgestelde regeling kunnen gemeenten per 1 januari 2021 subsidieaanvragen indienen.

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering toegankelijkheid bushaltes Noord-Holland 2021
De provincie hecht grote waarde aan een toegankelijk openbaar vervoer, waardoor ook reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van de bus. Daardoor dienen zo veel mogelijk bushaltes toegankelijk te worden gemaakt. De provincie stelt hiervoor € 2 miljoen beschikbaar aan lokale wegbeheerders. Met behulp van de nu vastgestelde subsidieregeling kunnen er in de gebieden Noord-Holland Noord, Haarlem/IJmond en Gooi en Vechtstreek in totaal circa 100 toegankelijke haltes worden gerealiseerd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2020/GS_besluitenlijst_van_17_november_2020.org

Terug naar overzicht