Nieuws

nov
18

Nieuwe subsidie voor aanpak diffuus lood in provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een wijziging van de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht (BODEMU) gepubliceerd.

De wijziging betreft de introductie van een nieuwe subsidiemogelijkheid voor niet-rechtstreekse gemeenten in de provincie Utrecht. Daarnaast is het plafond voor niet-rechtstreekse gemeenten (dat geldt tot en met 2020) verhoogd naar € 1.923.823 (was € 1.423.823).

Naast de reeds bestaande subsidie voor bodemonderzoek en saneringen met betrekking tot bodemverontreinigingen die zijn gelegen binnen de rode contour van een gemeente of een uitleggebied, is er nu ook subsidie beschikbaar ten behoeve van onderzoek en aanpak van diffuus lood. Concreet kan subsidie worden verstrekt voor:

  • het opstellen van een gemeentelijk programma voor de aanpak van diffuus met lood verontreinigde grond in tuinen en moestuinen;
  • (programmatisch) onderzoek naar bodemverontreiniging, onderscheidenlijk sanering van bodemverontreiniging, alsmede communicatie van gebruiksadviezen met betrekking tot diffuus lood in particuliere tuinen en moestuinen.


De subsidie voor het opstellen van het gemeentelijk programma bedraagt maximaal € 30.000 en wordt eenmalig verstrekt in de vorm van een vast bedrag dat wordt bepaald op 90% van de geraamde kosten (inclusief 15% voor onvoorziene extra kosten).

De subsidie voor (programmatisch) bodemonderzoek of sanering en het geven van gebruiksadviezen bedraagt maximaal € 225.000 en kan met betrekking tot het geheel van de binnen de gemeente gelegen particuliere tuinen en moestuinen eenmalig worden aangevraagd voor het uitvoeren van bodemonderzoek en tevens eenmalig voor de daaropvolgende bodemsanering en communicatie.

Over de regeling
Het doel van de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht is het financieel steunen van bodemsanering door eigenaars of erfpachters van de verontreinigde grond waarop zij wonen en het stimuleren van bodemonderzoek en -sanering door gemeenten in de provincie Utrecht.

Terug naar overzicht