Nieuws

okt
18

Twee ZonMw-oproepen programma Beter thuis

ZonMw heeft twee oproepen gepubliceerd in het kader van het programma Beter thuis.

Concreet betreft het de oproepen ‘Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden voor Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf’ en ‘Knelpuntenanalyse dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen’.

Het doel van dit programma is het stimuleren van de ontwikkeling van 'beschrijvingen van goede zorg' in de tijdelijke intensieve zorg en behandeling. Het gaat hierbij om de zorgvormen Eerstelijnsverblijf (ELV), Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). Het programma is gericht op het bevorderen van de volledige kwaliteitscyclus binnen de drie zorgvormen door:

  • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
  • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
  • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen.


Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden voor Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf
Het doel van deze oproep is het opstellen van een ontwikkelagenda ten behoeve van de ontwikkeling én herziening/uitbreiding van kwaliteitsstandaarden binnen de Geriatrische Revalidatiezorg en het Eerstelijnsverblijf. Deze ontwikkelagenda wordt opgesteld op basis van de behoefte in de praktijk en daarnaast vanuit een vastgestelde noodzaak of een vastgesteld risico. Zowel de behoefte als het risico worden gebaseerd op basis van (literatuur)onderzoek, veldraadplegingen (bij relevante stakeholders, waaronder de zorgvragers, naasten, zorgprofessionals, managers, beroeps- en brancheverenigingen en zorgverzekeraars) en signalen uit het veld. Deze ontwikkelagenda moet een handvat bieden bij de selectie van nieuwe of te herziene kwaliteitsstandaarden binnen de GRZ en het ELV.

Er kan een subsidieaanvraag gedaan worden voor een programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden voor Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf. De programmeringsstudie moet onder andere het volgende opleveren:

  • overzicht van gebruikte kwaliteitsstandaarden die specifiek gelden binnen de GRZ en het ELV. Dit is inclusief een overzicht van kwaliteitsstandaarden die in aanmerking komen voor herziening of uitbreiding en de prioritering daarvan.
  • overzicht van onderwerpen voor nieuw te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden en de prioritering daarvan die specifiek spelen binnen de GRZ en het ELV.


De hoofdaanvrager is een organisatie/instituut/samenwerkingsverband met ervaring en/of expertise met het uitvoeren van programmeringsstudies of vergelijkbare activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. De projectgroep bestaat daarnaast uit professionals met aantoonbare (onderzoeks)ervaring op het gebied van de GRZ en het ELV.

Er is een budget van € 60.000 beschikbaar. Er wordt één aanvraag gehonoreerd. De maximale looptijd van het project is vijf maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 10 december 2019, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programmeringsstudie-kwaliteitsstandaarden-voor-geriatrische-revalidatiezorg-en-eerstelijnsverblijf/

Knelpuntenanalyse dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen
Het doel van deze oproep is het verkrijgen van inzicht in knelpunten binnen de dagbehandelingen van de GZSP, namelijk Dagbehandeling Ouderen, Dagbehandeling Huntington, Dagbehandeling LG en Dagbehandeling VG. De uitgevoerde knelpuntenanalyse resulteert in een concreet (integraal) advies aan het veld hoe de geïdentificeerde knelpunten kan adresseren. Onderdeel van het advies is in ieder geval een lijst met geprioriteerde onderwerpen die met een zekere slagingskans in aanmerking komen voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden conform de eisen van het toetsingskader en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden van de Advies en expertgroep kwaliteitsstandaarden (AQUA) van het Zorginstituut.

Binnen deze oproep wordt gevraagd om het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor dagbehandelingen binnen de GZSP. Met de knelpuntenanalyse wordt onderzocht welke behoeften, zorgvragen en knelpunten er spelen bij zorgvragers en zorgverleners. Ook het perspectief van beroepsverenigingen, brancheorganisaties en zorgverzekeraars wordt hierin meegenomen. Het gaat zowel om zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten. Deze knelpuntenanalyse bevat een (integraal) advies om de beschreven en onderzochte knelpunten binnen de dagbehandelingen te adresseren. Onderdeel van het advies is onder andere de (door)ontwikkeling of aanpassing van een richtlijn, zorgstandaard of een ander type kwaliteitsinstrument.

In de projectgroep moeten minimaal de volgende partijen vertegenwoordigd zijn:

  • een organisatie/instituut/samenwerkingsverband met ervaring en/of expertise met het uitvoeren van knelpuntenanalyses ten behoeve van de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden;
  • professionals/beroepsgroepen met (onderzoeks)ervaring en/of expertise binnen de dagbehandeling GZSP en zicht op de ontwikkelingen binnen deze zorgvorm.


Er is een budget van € 100.000 beschikbaar. Er wordt één aanvraag gehonoreerd. De maximale looptijd van het project is acht maanden.

Aanvragen kunnen tot en met 10 december 2019, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Zie voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/knelpuntenanalyse-dagbehandeling-binnen-de-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen/

Terug naar overzicht