Nieuws

okt
18

Deadlines modules twee Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional aangepast

Er is een wijziging van twee Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional gepubliceerd.

Concreet gaat het om het Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (IUPP) en het Beleidskader subsidiëring versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional fase 2 (IUPP2). Op grond van deze beleidskaders hebben ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch specialistische zorg (met uitzondering van academische ziekenhuizen en de gespecialiseerde ggz) subsidie kunnen aanvragen om op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal te kunnen uitwisselen met de patiënt, waaronder actuele medicatiegegevens op basis van de standaard medicatieproces.

Zowel het Programma patiënt en informatie als het Programma patiënt en medicatie kent verschillende modules. Per module is vastgelegd wanneer uiterlijk welke resultaatsverplichtingmoet zijn gehaald. Indien blijkt dat het gewenste resultaat op de in de beleidsregels genoemde deadline niet behaald is, vervalt het recht op subsidie voor die betreffendemodule, wordt deze op nihil vastgesteld en teruggevorderd.

De afgelopen periode is gebleken dat een beperkt aantal ziekenhuizen niet in staat is uiterlijk per 31 december 2019 de module A2, A3 of B2 te halen. Dit veelal vanwege problemen met ICT-leveranciers of de overgang naar een ander EPD. Ook is gebleken dat een gedeelte van deze ziekenhuizen heel ver op weg is om beoogde resultaten voor de betreffende module te halen. Bij vasthouden aan de bestaande deadline van de betreffende modules zou dit betekenen dat bij deze ziekenhuizen de volledige subsidie voor die betreffende module op nihil moet worden vastgesteld en dus moet worden teruggevorderd. Dit terwijl bij een beperkte verlenging van de bewuste deadlines met drie maanden door deze ziekenhuizen het beoogde resultaat alsnog tijdig kan worden behaald. Met drie maanden verlenging kan ongeveer de helft van het aantal ziekenhuizen dat niet in staat is vóór 31 december 2019 de resultaten van de betreffende module te halen, alsnog de beoogde resultaten behalen.

Gelet op de wenselijkheid dat zoveel mogelijk ziekenhuizen de bedoelde modules alsnog afronden met het doel om gestandaardiseerde gegevensuitwisseling versneld te implementeren, is besloten tot een laatste aanpassing van de deadlines voor de beoogde resultaten van de modules A2, A3 en B2. Uiterlijk 31 maart 2020 moeten deze modules alsnog zijn behaald. Gelet hierop is daarnaast ook de vervaldatum van de beleidskaders aangepast naar 31 maart 2020.

Terug naar overzicht