Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
16

Noord-Holland stelt financiering en organisatie voor natuurbeheer in 2014 vast

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de financiering en de organisatie voor natuurbeheer voor het begrotingsjaar 2014 vastgesteld. Voor het eerst sinds 2010 is het weer mogelijk, om nieuwe aanvragen voor particulier natuurbeheer in te dienen. Via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) kunnen terreinbeherende organisaties, agrariërs en particuliere grondeigenaren een vergoeding krijgen voor het beheer en de inrichting van (agrarische) natuur.
 
De subsidie voor bestaand agrarisch natuur beheer zal worden voortgezet. De subsidie is alleen beschikbaar voor beheer binnen de ecologische hoofdstructuur (EHS), met uitzondering van weidevogelbeheer, dat ook buiten de EHS kan worden aangevraagd. Het is niet mogelijk nieuwe aanvragen voor agrarisch natuurbeheer in te dienen.

Om de samenhang in het beheer te vergroten, wil de provincie de samenwerking tussen kleine beheerders versterken. Daarom kunnen natuurbeheerders met minder dan 75 hectare beheergrond en agrarische beheerders uitsluitend nog een gebundelde aanvraag indienen via een samenwerkingsverband. Zelfstandig subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. 

Aanvragen voor voortzetting van bestaand beheer kunnen ingediend worden van 15 november tot en met 31 december 2013. Aanvragen voor nieuw particulier natuurbeheer kunnen tot uiterlijk 30 juni 2014 worden ingediend, voorzien van een advies van de Dienst Landelijk Gebied. Indienen is mogelijk via de Dienst Regelingen. 

Voor de komende jaren is een bedrag van circa € 82 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is, voor de komende dertig jaar, jaarlijks € 1,5 miljoen beschikbaar voor functiewijziging, vooral voor nieuw particulier natuurbeheer. Functiewijziging is het omzetten van de bestemming van gronden naar natuur. 

Vanaf volgend jaar valt ook de subsidie voor natuurbeheer door Staatsbosbeheer ook onder de SNL. Staatsbosbeheer ontvangt hiervoor jaarlijks circa € 4 miljoen, voor de komende zes jaar.
Daarnaast zijn er voor 2014 bedragen vastgesteld voor het voortzetten van contacten voor natuurbeheer (€ 2,5 miljoen) en agrarisch weidevogelbeheer (€ 4,5 miljoen). Voor de inrichting van gronden, waar de functie voor wijzigt komt een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar.
 
Voor probleemgebieden, gebieden met natuurlijke beperkingen zoals reliëf of hoge grondwaterstanden, is nog geen toeslag vastgesteld. Hierover verwachten Gedeputeerde Staten begin 2014 een besluit te kunnen nemen. 

Terug naar overzicht