Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mei
16

Gelderland stelt Natuurbeheerplan 2014 vast

Gelderland heeft het Natuurbeheerplan voor 2014 vastgesteld. In dit plan geeft de provincie aan, welke doelen zij wil realiseren op het gebied van bos, natuur en landschap, door de inzet van het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het natuurbeheerplan beschrijft onder andere het bestaande beleid, de doelstellingen voor natuur per perceel en het biedt een beschrijving van de subsidiemogelijkheden. Verder zijn er de bestaande en nog te ontwikkelen natuur en landschap in aangegeven.

Tussen het Rijk en de provincies is een Natuurakkoord gesloten, waarin is afgesproken, dat het Natuurbeleid vanaf 1 januari 2014 een provinciale verantwoordelijkheid wordt (decentralisatie). Het Rijk heeft de ambities voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) echter flink ingekrompen. Het gevolg is een bezuiniging bij de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies. Dit heeft geleid tot een aantal grote wijzigingen in het ontwerp Natuurbeheerplan voor 2014:
• in Gelderland is de beoogde uitbreiding van de EHS met de helft gereduceerd. In een overleg met de betrokkenen zijn hier concrete voorstellen voor gedaan, die in de Gelderse Omgevingsvisie zijn overgenomen.
De EHS is ingekrompen tot bestaande en nog te ontwikkelen natuur. In de omgevingsvisie wordt de EHS daarom voortaan Gelders Natuurnetwerk (GNN) genoemd. Omringende grond, die van belang is voor het functioneren van het GNN als netwerk wordt Groene Ontwikkelzone (GO) genoemd;
• de hoogwaardige natuur is kritisch bezien. Het ene beheertype vraagt meer inspanning dan het andere, wat tot uiting komt in hogere subsidiebedragen. Het komt echter voor, dat hoogwaardige natuurtypen zijn begrensd op locaties die minder geschikt zijn voor dit type natuur. In de praktijk kunnen dan vervolgens niet de natuurwaarden worden gerealiseerd, die bij dit type natuur horen;
• voor het agrarisch natuurbeheer is een focus aangebracht op ecologisch rendement. Het ecologisch rendement van agrarisch natuurbeheer aan EHS of Natura 2000 vaak laag, terwijl de kosten relatief hoog zijn. Er is besloten, prioriteit te geven aan die gebieden met agrarisch natuurbeheer, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen van Natura 2000, Kader Richtlijn Water of het Gelders Natuurnetwerk en bovendien een ecologisch rendement opleveren. Voor de stimulering van het landschapsbeheer is een nieuwe landschapsregeling vastgesteld;
• het landschapsbeheer binnen bos- en natuurgebied wordt beperkt. De mogelijkheid apart subsidie aan te vragen voor lijnvormige landschapselementen in bos- en natuurgebieden voor zover dit als onderdeel van het omringende gebied kan worden beschouwd (bijvoorbeeld lanen in een bos), komt te vervallen.

Het ontwerpplan met de bijbehorende kaarten is vanaf 21 mei te vinden via deze website. Belanghebbenden kunnen van 21 mei tot en met 1 juli 2013 schriftelijk of via de website een zienswijze indienen bij de provincie. Op 27 mei, 30 mei en 5 juni worden er informatieavonden georganiseerd. Hier kunnen eveneens zienswijzen worden ingediend. Voor belanghebbenden komen er ten slotte nog inloopspreekuren. De data daarvoor worden binnenkort bekendgemaakt. 

Terug naar overzicht