Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
15

Nieuwe Brabantse subsidie voor economie en innovatie

Met de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant wil de provincie een aantal doelstellingen uit het Economisch Programma Brabant 2020 realiseren. Het betreft een aanbouwregeling waarbij op dit moment subsidie wordt verstrekt voor de volgende onderdelen:

Vrijetijdseconomie
De provincie wil de vrijetijdseconomie versterken door:
• subsidie beschikbaar te stellen voor projecten die naast de sector vrijetijdseconomie zich bevinden op het snijvlak van een of meer andere sectoren om vernieuwingen in het regulier aanbod te bevorderen;
• projecten, gericht op het internationaal vermarkten van het unieke aanbod en het internationaal onderscheidende vermogen van Brabant, mogelijk maken;
• de kennis die aanwezig is bij kennisinstellingen op het gebied van vrijetijd beschikbaar en op maat aanbieden aan ondernemers in de Brabantse vrijetijdssector.
De subsidie kan tot 1 januari 2014 worden aangevraagd door rechtspersonen, met uitzondering van de door de provincie structureel gesubsidieerde instellingen. De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 150.000 per project.

Green Deal zonneceltechnologie
Op 3 oktober 2011 is een Green Deal gesloten tussen het Rijk en de provincie Noord-Brabant. Aan deze Green Deal liggen de provinciale Energieagenda 2010-2020, het daaraan gekoppelde investeringsprogramma en het nationale topsectorenbeleid ten grondslag. In de Green Deal is een bedrag van € 12 miljoen door het Rijk beschikbaar gesteld voor het verlenen van subsidies in de vorm van garantstellingen voor het afdekken van (financiële) risico’s die zich kunnen voordoen bij projecten in het zogeheten solar experimenteergebied en de biobased economy.
De subsidie wordt in de vorm van een garantstelling verstrekt voor projecten gericht op de installatie en toepassing van innovatieve zonneceltechnologie. De hoogte van de subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten minus de gerealiseerde opbrengst, tot een maximum van € 1 miljoen per project. Het subsidieplafond bedraagt € 5,4 miljoen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Regionaal Economische Actieprogramma’s
Deze subsidie kan worden aangevraagd door een REAP-organisatie. De REAP-organisaties stellen in overleg met de provincie, Triple Helixorganisaties, ondernemers en onderwijs een jaarprogramma op dat past binnen de economische clusters van de REAP-organisatie en het beleid en uitvoering van de provincie zelf. Om deze positieve economische ontwikkeling te bewerkstelligen stelt de provincie jaarlijks een budget beschikbaar aan de REAP-organisaties. Samen met 50% eigen middelen verstrekt de REAP-organisatie deze middelen vervolgens aan de uitvoerders van de projecten uit het jaarprogramma.

Terug naar overzicht