Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
11

Gelderland wijzigt openstelling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap

De provincie Gelderland heeft het openstellingsbesluit voor de Subsidieverordening kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) voor 2013 gewijzigd.

Voor het onderdeel investeringssubsidie natuur en landschap is voor 2013 een nieuw subsidieplafond vastgesteld van € 2.551.000. Het plafond is uitsluitend bestemd voor de vastgestelde gebieden binnen het Nationaal Park Hoge Veluwe, zoals opgenomen in het Provinciaal Blad, waarvoor verder geldt:
• de subsidie bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten, voor aanleg van nieuwe en herstel van bestaande natuurterreinen met een natuurbeheertype van hoge kwaliteit internationaal waardevolle habitattypen, te weten N06.04 Vochtige heide, N06.05 Zwakgebufferd ven, N06.06 Zuur ven en N10.01 Nat schaalland; 
• voor aanleg en herstel van overige natuurterreinen zijn de maximale subsidiabele kosten per hectare vastgesteld op € 8.000 voor de realisatie van een natuurbeheertype en € 11.428 voor realisatie van een landschapstype; 
• de subsidiabele kosten voor subsidies worden getoetst aan de hand van het Normenboek Natuur, Bos en Landschap 2012 van Alterra en het overzicht Standaard Eenheid Prijzen (SEP normen) van de Dienst Landelijk Gebied; 
• planvorming, toezicht en overige bijkomende kosten zijn subsidiabel tot maximaal 15% van de subsidiabele uitvoeringskosten. 

De SKNL is een onderdeel van het subsidiestelsel Natuur en landschapsbeheer (SNL).

Terug naar overzicht