Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
10

Zeeland stelt ruim € 500.000,- beschikbaar voor inrichting landelijk gebied

De provincie Zeeland heeft besloten, binnen de subsidieverordening landelijk gebied (ILG) een bedrag van € 580.360,- beschikbaar te stellen voor vier maatregelfiches in de assen 3 en 4 van het
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2). Er zijn twee gezamenlijke subsidieplafonds vastgesteld, te weten:

• € 275.842,- voor bevordering van toeristische activiteiten (maatregelfiche 313) en instandhouding en opwaardering van het landelijk erfgoed (maatregelfiche 323);
• € 304.518,- voor de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie (maatregelfiche 413) en uitvoering van samenwerkingsprojecten (maatregelfiche 421)

Aanvragen voor de POP maatregelen 313, 323, 413 en 421 kunnen worden ingediend van 15 september tot en met 1 december 2012 volgens het tenderprincipe.

De Uitvoeringsregeling Subsidies Inrichting Landelijk Gebied Zeeland vormt het kader voor het verstrekken van subsidie op basis van:
• het Provinciaal Meerjarenprogramma 2007-2013 (pMJP). Het Provinciaal Meerjarenprogramma geeft uitvoering aan artikel 4 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), en is afgeleid van het landelijke Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 (MJP2);
• POP2. Dit is een nationale subsidieregeling die invulling geeft aan de Europese Plattelandsverordening van de Europese Commissie.

Terug naar overzicht