Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
9

Subsidieregeling instandhouding monumenten gepubliceerd

Eigenaren van beschermde monumenten kunnen in 2013 weer een aanvraag indienen voor een onderhoudssubsidie. Het Brim 2013 en de nu gepubliceerde Subsidieregeling instandhouding monumenten vervangen het Brim 2011 en de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011 (Rrim 2011). Het stelsel van meerjarige subsidies voor de instandhouding van rijksmonumenten is aangepast vanwege de grote belangstelling in de afgelopen jaren. De regeling is niet meer bedoeld voor de subsidiëring van restauraties, zoals op grond van het Brim 2011 wel mogelijk was. Hiervoor kunnen eigenaren zich wenden tot de provincie of het Nationaal Restauratiefonds.

De subsidie wordt verstrekt aan eigenaren van beschermde monumenten met uitzondering van woonhuizen. Voor woonhuizen kan een lening worden aangevraagd. Decentrale overheden en professionele organisaties voor monumenten komen wel in aanmerking voor subsidie voor hun woonhuizen. Organisaties die graag aangewezen willen worden als professionele organisatie, kunnen elk kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 augustus een aanvraag indienen. Om aangewezen te kunnen worden als professionele organisatie, dient sprake te zijn van een privaatrechtelijke of kerkelijke organisatie die op professionele wijze met haar monumenten omgaat en eigenaar is van meer dan twintig beschermde monumenten.

Het budget bedraagt jaarlijks:
• beschermde archeologische monumenten: € 800.000;
• groene monumenten: € 5 miljoen;
• overige beschermde monumenten: € 42,7 miljoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 februari tot en met 31 maart in het jaar voorafgaand aan de periode van zes kalenderjaren waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Terug naar overzicht