Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
6

Wijzigingen in subsidieregeling OP Zuid gepubliceerd

De beheersautoriteit voor de Subsidieregeling operationeel programma Zuid-Nederland (OP Zuid) heeft een aantal wijzigingen in de subsidieregeling bekendgemaakt:

• Aan de subsidievereisten wordt een voorwaarde toegevoegd: indien de volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, wordt tussen de verschillende aanvragen een afweging gemaakt, waarbij de aanvraag om in aanmerking te komen voor subsidie een score van 50 punten of meer dient te behalen. De score wordt berekend aan de hand van verdeelcriteria. Deze staan omschreven nader omschreven in Artikel 1.14a  van het Provinciaal Blad;
• Voor het onderdeel kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie is een subsidieplafond van € 7 miljoen vastgesteld voor de periode 2 april 2013 tot en met 31 december 2015. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale projectkosten. De verdeling naar regio's is hierbij komen te vervallen. Het budget is voor alle regio's samen;
• Voor de onderdelen attractieve regio's en stedelijke dimensie is het subsidieplafond voor de periode 2 april 2013 tot en met 31 december 2015 vastgesteld op € 0;
• Aanvragen kunnen worden ingediend in tenders. De eerste tender loopt van 2 april tot en met 27 mei 2013.

Voor het onderdeel MKB Subsidies is zowel het subsidieplafond voor innovatieadviezen als voor innovatieprojecten vastgesteld op € 0.

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP Zuid) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, samen met de steden Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Venlo, Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In het kader van de prioriteit Attractieve regio's wordt subsidie verstrekt voor het direct of indirect bijdragen aan een veilig en aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat.

Terug naar overzicht