Nieuws

jan
4

Milieulijst 2016 voor MIA/Vamil gepubliceerd

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft een wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen gepubliceerd. In de bijlage van deze wijziging is de Milieulijst voor 2016 opgenomen. In deze lijst, die jaarlijks wordt aangepast, staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil.  
Nieuw op de Milieulijst 2016 zijn:

kwekerij voor insecten en verwerkingsapparatuur voor insecten;
spuitmachines voor vollegrondteelt met een driftreductie van ten minste 90%;
telemetriesysteem voor gecontroleerde lozing op het riool;
opslaan van plastic afval op visserij schepen, in het kader van de Green Deal ‘Visserij voor een schone zee’;
polycultuur kweeksystemen voor aquacultuur;
om de Milieulijst 2016 meer in lijn te brengen met de ambities en prioriteiten zoals beschreven in ‘Een duurzame brandstofvisie met LEF‘ zijn de volgende bedrijfsmiddelen in de lijst opgenomen: de waterstofpersonenauto, de waterstofbus en aardgas- en elektrische vrachtwagen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

de stimuleringspercentages van de generieke bedrijfsmiddelcodes in hoofdstuk 1 (Grondstoffen en afval) zijn verhoogd. Hiermee wil het kabinet het realiseren van circulaire innovaties bevorderen;
laadpalen en tankstations komen alleen nog in aanmerking als die alleen door de eigenaars van het tankstation of laadpunt zelf worden gebruikt;
de positieve olielijst voor 2016 is aangepast, waarbij niet alle typen olie uit 2015 nog voldoen;
de eisen voor mobiele koelinstallaties zijn aangepast;
Voor 2016 is er meer budget beschikbaar gekomen voor landbouwvoorzieningen. Dit heeft geresulteerd in:
extra voordeel voor melkveestallen, waarbij weidegang wordt toegepast;
meer voordeel voor het tegengaan van erfafspoeling;
meer voordeel voor vaker recirculeren in de glastuinbouw en verminderen/verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen/meststoffen uit te lozen water;
duurzame stallen moeten voldoen aan de nieuwe Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), versie 10. Het certificatieschema is beschikbaar op www.maatlatduurzameveehouderij.nl.

De volgende bedrijfsmiddelen zijn vervallen:

de plugin-hybride personenauto (CO2-uitstoot tussen de 31 en 50 g/km);
mobiele machines die voldoen aan de emissie-eisen van fase IV;
Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA\Vamil. Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe Subsidieregeling verwijderen asbestdaken van kracht.

Terug naar overzicht