Nieuws

dec
3

Noord-Holland stelt Programma Groen vast: 50 miljoen in 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het 'Programma Groen 2015-2019' vastgesteld. Hiermee komt in 2015 bijna 50 miljoen beschikbaar voor groene projecten. Het Programma vloeit voort uit de Agenda Groen, die in maart 2013 door Provinciale Staten is vastgesteld. In het Programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, geeft de provincie aan welke concrete projecten geld krijgen, welke subsidieregelingen worden opengesteld en waar de prioriteiten voor de komende jaren liggen.

Het Programma Groen biedt een overzicht van de voortgang met betrekking tot de realisatie van groene projecten waar de provincie aan bijdraagt of die ze zelf uitvoert. In het Programma Groen 2015-2019 zijn diverse NNN-projecten opgenomen. NNN is het Natuurnetwerk Nederland, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast investeert de provincie in Natura2000-gebieden (het Europese netwerk van natuurgebieden), recreatiegebieden en het verbeteren van de toegankelijkheid van die gebieden, zols door het aanleggen van fietsbruggen en recreatieve fiets- en wandelroutes.

Om initiatieven uit het veld te ondersteunen die bijdragen aan de realisatie van de Agenda Groen, kent de provincie onder meer de Uitvoeringsregeling (UVR) Groen. Op 2 april 2013 is de 'Uitvoeringsregeling subsidies Groen Noord-Holland 2013' vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling is van kracht tot 1 januari 2016. Eind 2014 wordt duidelijk hoeveel subsidies er in 2014 zijn beschikt, zodat de plafonds begin 2015 van deze uitvoeringsregeling weer kunnen worden bepaald. Met de nu beschikbare informatie is vooralsnog door Gedeputeerde Staten een raming opgenomen van de in 2015 beschikbare subsidieplafonds. Het gaat om:
• ecologische verbindingszones: € 150.000;
• verbetering recreatieve verbindingen: € 2.891.000;
• toeristische overstappunten: € 470.000;
• Laag Holland: € 300.000.

Bovendien verstrekt de provincie via de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL-regeling) subsidie voor de functiewijziging en inrichting van agrarische terreinen (binnen het NNN) naar
natuur.

Terug naar overzicht