Nieuws

dec
3

Limburg honoreert openstaande aanvragen voor restauratie en herbestemming monumenten

Tot en met 31 mei 2014 konden bij de provincie Limburg aanvragen worden ingediend voor de 'Nadere subsidieregels restauratie en stimulering herbestemming monumenten'. Gedeputeerde Staten hebben nu besloten om de openstaande aanvragen, die aan de criteria in de regeling voldoen, te honoreren. Voor zover nodig maakt zij gebruik van de voor 2015 voor de restauratie van monumenten gereserveerde budgetten.

Het doel van de regeling is het behoud van monumentale gebouwen en het voorkomen van leegstand van deze gebouwen. Voor subsidie kunnen in aanmerking komen:
• gemeenten waarin de rijks- dan wel gemeentelijke monumenten, waarvoor subsidie voor de restauratie dan wel herbestemming wordt gevraagd, staan;
• eigenaren van een rijksmonument (voor zover het geen gemeente betreft), uitsluitend wanneer het gaat om restauratie met het oog op een herbestemming en uitsluitend als het een klooster, kerk, boerderij, kasteel, molen of industrieel erfgoed betreft.

Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt € 7 miljoen, voor de periode 15 september 2013 tot 1 juni 2014.

Terug naar overzicht