Nieuws

nov
3

Bussemaker publiceert 'Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020'

In de 'Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2017-2020' zijn de voorschriften vastgelegd voor de verstrekking van vierjaarlijkse instellingssubsidies in het kader van de culturele basisinfrastructuur. Deze subsidies worden verstrekt door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gepubliceerde regeling heeft betrekking op de criteria voor de subsidieperiode 2017-2020. Subsidieaanvragen kunnen vanaf 1 december 2015 tot en met 1 februari 2016 worden ingediend. 
De vorige regeling voor de subsidieperiode 2013-2016 stond in het teken van de bezuinigingen. De cultuursector maakt als gevolg van onder meer deze bezuinigingen een transitie door. Het is volgens minister Bussemaker van belang dat de sector in dit proces niet wederom met grote veranderingen wordt geconfronteerd. In deze regeling voor de subsidieperiode 2017-2020 zijn dan ook geen fundamentele wijzigingen opgenomen ten opzichte van de regeling voor de subsidieperiode 2013-2016. In de subsidieperiode 2017-2020 krijgen instellingen de ruimte voor de verdere ontwikkeling van hun eigen profiel.
 
De criteria kwaliteit en spreiding blijven ten opzichte van de vorige subsidieperiode gehandhaafd. Net als in de subsidieperiode 2013-2016 is het uitgangspunt dat in alle regio’s van het land een hoogwaardig kwalitatief aanbod aanwezig is. Kwaliteit - in artistieke zin, of afgemeten aan het algehele niveau van prestaties of activiteiten van de instelling - blijft een absolute voorwaarde voor het ontvangen van subsidie. Daarnaast worden de volgende criteria gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen voor subsidie in het kader van de basisinfrastructuur 2017-2020:


Bevordering van educatie en participatie;


Maatschappelijke waarde;


Geografische spreiding.


Per sector zijn subsidieplafonds vastgesteld. Het betreft de podiumkunsten; musea; beeldende kunst; film; letteren; creatieve industrie; en bovensectorale ondersteunende instellingen. Binnen de meeste sectoren is een nadere onderverdeling aangebracht.
 
Het aanvraagformulier zal worden gepubliceerd op http://www.cultuursubsidie.nl/. Per 1 december 2015 wordt de digitale aanvraagmodule opengesteld en kunnen instellingen hun aanvraag indienen. De complete aanvraag moet vervolgens binnen zijn vóór 17.00 uur op 1 februari 2016. De minister zal aanvragen beoordelen op basis van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de regeling. Er is zodoende sprake van een tender-procedure.
 
Overigens organiseert het ministerie van OCW op 19 november 2015 van 10.00 tot 12.30 uur in de Jaarbeurs Utrecht een informatiebijeenkomst voor culturele instellingen die een aanvraag willen doen voor de culturele basisinfrastructuur 2017-2020. Aanmelden is mogelijk tot en met 13 november 2015.

Terug naar overzicht