Nieuws

nov
3

Noord-Brabant publiceert openstellingsbesluit natuur- en landschapsbeheer 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de subsidieplafonds, aanvraagperiodes en, indien van toepassing, ook de tarieven voor het begrotingsjaar 2015 vastgesteld van de subsidieregelingen voor natuur en landschap (SNL). Via de SNL verlenen de provincies subsidie voor het behoud en de ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap in Nederland. SNL bestaat uit de subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer (SVNL) en de subsidieverordening Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL).
Voor de SVNL zijn voor het begrotingsjaar 2015 de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

Natuur- en landschapsbeheer - Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders:
€ 80.000 voor terreinen binnen de EHS;
Natuur- en landschapsbeheer - Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer: € 90.000 voor natuurbeheer;
Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer: € 1.565.000;
Probleemgebiedensubsidie: € 0;
Organisatiekosten agrarisch natuurbeheer: € 0.

Voor de SKNL is voor het begrotingsjaar 2015 een subsidieplafond van € 0 vastgesteld, voor zowel Investeringssubsidie natuur en landschap (eenmalige investeringen en programma van eenmalige investeringen) als Functieverandering. 
Het loket, waar subsidie kan worden aangevraagd is per onderdeel verschillend. Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Zwolle kunnen van 15 november tot en met 31 december 2014 aanvragen worden ingediend voor de SVNL, onderdelen:

Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor gecertificeerde beheerders; en
Continuïteit natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen voor niet gecertificeerde beheerders met minder dan 75 hectare in beheer.

Subsidie voor SVNL - Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer, kan van 15 november tot en met 31 december 2014 worden ingediend bij de Provincie Noord-Brabant.

Zie voor een nadere specificatie van de subsidieplafonds en de tarieven van het begrotingsjaar 2015 het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht