Nieuws

okt
3

Dijksma informeert Tweede Kamer over voortgang Programmatische Aanpak Stikstof

Het ontwerpprogramma Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kan niet voor december 2014 worden behandeld. Dit heeft staatssecretaris Dijksma in een Kamerbrief laten weten. De gebiedsanalyses, waarin maatregelen per gebied zijn opgenomen zijn gereed. In een groot aantal gebieden is de depositodaling echter nog niet gegarandeerd. Daarnaast blijkt er in Zeeland slechts beperkte ontwikkelingsruimte.

Gebiedsanalyes vormen een belangrijk onderdeel van het PAS. In het Bestuurlijk Overleg is afgesproken dat het van belang is om. met het oog op een juridisch houdbare toestemmingsverlening, in deze fase van ontwikkeling van het programma een finale toets uit te voeren. Verder is vastgesteld, dat er op basis van de huidige berekeningen met AERIUS voor een belangrijk deel in de verwachte behoefte aan ontwikkelingsruimte op verantwoorde wijze kan worden voorzien door het programma aanpak stikstof.

Er zijn veel gebieden, waarin de depositiedaling in bepaalde gedeeltes nog niet gegarandeerd kan worden. Dit is niet wenselijk, gelet op de doelstelling van het programma en de kwaliteit van natuur. Afgesproken is, dat op gebiedsniveau nader zal worden onderzocht, wat de oorzaken zijn en hoe men dit zo goed mogelijk kan oplossen. Het is hierbij niet uit te sluiten, dat er aanvullende brongerichte maatregelen (op termijn) nodig zijn. Daarnaast wordt onderzocht welke overige maatregelen mogelijk zijn om juridische risico’s te beheersen.

Wanneer er wordt uitgegaan van de huidige berekeningen, zou er in Zeeland te weinig ruimte zijn voor de economische ontwikkelingen die de provincie voor ogen heeft. Er zijn weinig stikstofemitterende activiteiten, waardoor de depositie er maar in geringe mate daalt. Dit leidt tot beperkte ontwikkelingsruimte. Verder ervaart Zeeland relatief veel invloed van ontwikkelingen buiten de provincie. De staatssecretaris heeft zal, na een grondige analyse van de situatie, met de provincie in gesprek gaan, om een oplossing te vinden voor deze problematiek.

De kamerbrief is hier te downloaden.

Terug naar overzicht