Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
3

Overijssel wijzigt Uitvoeringsbesluit subsidies

Met het uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel kan de provincie subsidie verstrekken voor verschillende activiteiten (hoofdstukken), die nader zijn onderverdeeld in paragrafen. Het uitvoeringsbesluit is op een groot aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• in Hoofdstuk 2, Bijzondere bepalingen Familie, jeugd en gezin, wordt de paragraaf Preventief jeugdbeleid en activiteiten jeugdbeleid in zijn geheel herzien. De nieuwe titel wordt Jeugdactiviteiten Eigen Kracht. Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten of organisaties die werkzaam zijn in het jeugddomein, voor activiteiten volgens het principe eigen kracht. Dit betekent, dat de kracht voor een oplossing voortkomt uit de familie en alle belangrijke mensen daaromheen;
• aan Hoofdstuk 5, Bijzondere bepalingen Wonen en leefomgeving, worden twee paragrafen toegevoegd:  Aanpak leegstand kantoren (subsidieplafond 2013: € 450.000) en Aanpak winkelleegstand (subsidie 2013: € 200.000). Zowel rechtspersonen, vennootschappen, maatschappen en eenmanszaken kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Aanvragen voor activiteiten voor de aanpak van de leegstand in kantoren kunnen doorlopend worden ingediend. Aanvragen voor aanpak winkelleegstand kunnen worden ingediend tot en met 15 november 2013;
• aan hoofdstuk 11, Bijzondere bepalingen Werk en loopbaan, wordt de paragraaf Internationale handelsmissies toegevoegd. Het subsidieplafond voor 2013 voor deze paragraaf is vastgesteld op € 50.000. Er kunnen aanvragen worden ingediend door rechtspersonen, vennootschappen, maatschappen of eenmanszaken. Er kan subsidie worden verstrekt voor voorbereiding, in combinatie met uitvoering en organisatie van een internationale handelsmissie, die plaatsvindt in Brazilië, China, India, Rusland, Turkije, Indonesië of Zuid-Afrika.

Terug naar overzicht