Nieuws

sep
3

NWO vereenvoudigt financiering voor publiek-private samenwerking

NWO investeert jaarlijks gericht € 100 miljoen in innovatie voor publiek-private samenwerkingsverbanden. Vanaf 1 januari 2020 veranderen er twee belangrijke uitgangspunten.

Ten eerste worden de financieringsinstrumenten voor publiek-private samenwerking vereenvoudigd en geharmoniseerd. Daarnaast staan vanaf 2020 de maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën van het nieuwe kabinetsbeleid centraal en niet langer de topsectoren.

Een gedeelte van het onderzoeksbudget is ook beschikbaar voor zorg- en medisch onderzoek (via ZonMw). Daarnaast stelt Regieorgaan SIA € 18 miljoen beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. In november wordt de financiële inzet van NWO en andere betrokkenen voor het innovatiebeleid vastgelegd in het kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.

Kennis- en innovatieagenda's de basis
De inhoudelijke basis voor de NWO-bijdrage aan het KIC vormen de zes kennis- en innovatieagenda's (KIA's). Deze zijn door de topsectoren opgesteld en richten zich op vier maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en verdienvermogen. Deze maatschappelijke uitdagingen omvatten de volgende thema's:

  • energietransitie en duurzaamheid;
  • landbouw, water en voedsel;
  • gezondheid en zorg;
  • veiligheid.


Voor elke maatschappelijke uitdaging is een aantal concrete missies geformuleerd waaraan kennis en innovatie een belangrijke bijdrage kunnen leveren. De wetenschap speelt immers een essentiële rol in het vinden van oplossingen voor thema's als vergrijzing, energietransitie en klimaatverandering.

Financieringsinstrumenten vanaf 2020
Binnen het KIC 2020-2023 zal NWO de volgende financieringsinstrumenten aanbieden:

  • Missiegedreven financiering: NWO ontwikkelt in afstemming met de KIC-partners missiegedreven calls over specifieke onderwerpen uit de KIA's, die bijdragen aan het realiseren van de missies. Onderzoekers nemen het initiatief voor het indienen van een voorstel en betrekken hier private en andere partijen bij. Deze partijen dragen bij op projectniveau;
  • Vraaggedreven financiering: NWO ontwikkelt, samen met meefinancierende partijen, calls voor één of meer programma's op afgebakende onderwerpen. Onderzoekers kunnen een voorstel indienen, afhankelijk van het onderwerp al dan niet met aanvullende partijen;
  • Strategiegedreven financiering: NWO ontwikkelt samen met diverse betrokkenen (kennisinstellingen, publiek en private partijen, hogescholen, regio's, et cetera) grote, langjarige, strategische samenwerkingen. Alle partijen leveren een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de samenwerking.


NWO voert momenteel afstemmingsoverleg met vertegenwoordigers uit de topsectoren die betrokken zijn geweest bij het opstellen van de KIA's. Regieorgaan SIA zet de € 18 miljoen in voor de regelingen LINT en SPRONG en zoekt bij de uitwerking van deze regelingen aansluiting bij het NWO-instrumentarium.

Meer informatie
In november 2019 wordt het nieuwe KIC ondertekend; NWO zal dan nadere informatie verstrekken over de nieuwe financieringsinstrumenten. Daarna zullen ook updates volgen over het KIC en de geplande informatiebijeenkomsten, gericht op onderzoekers en medewerkers bij kennisinstellingen.

Zie ook: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/vereenvoudigde-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-samenwerking-vanaf-2020.html

Terug naar overzicht