Nieuws

sep
3

Fries Energiefonds gestart

Het Fns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is 2 september jl. officieel van start gegaan. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en de provincie Friesland hebben het contract voor het management en het beheer getekend. Het FSFE is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Friesland. SVn werkt samen met Nationaal Groenfonds en e3 om duurzame projecten te financieren. Op 28 oktober a.s. zal een grootschalige lancering worden georganiseerd waarbij het fonds zich aan het grotere publiek presenteert.

Het FSFE is in het leven geroepen als partner voor Friese duurzaamheidsprojecten en kan zowel investeren, (co)financieren als adviseren bij financiering van projecten. Het gaat hierbij om zakelijke projecten die aantoonbaar tot reductie van uitstoot van broeikasgassen leiden, en daarnaast ook een toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid in Friesland.

De provincie Friesland heeft € 90 miljoen beschikbaar gesteld voor het FSFE. Daarmee wil de provincie stimuleren dat de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 wordt gehaald. Het geld kan worden ingezet in de vorm van leningen, garantstellingen of participaties. Het doel van het fonds is om te investeren in duurzame energieproductie of energiebesparing. Voorbeelden zijn aardwarmte, zonne-energie, biomassa maar ook energiebesparing in de bebouwde omgeving.

Terug naar overzicht