Nieuws

jul
3

Staatssecretaris Keijzer presenteert MKB actieplan voor 2018 - 2021

Staatssecretaris Keijzer van EZK heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij het actieplan voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) toelicht. Het MKB-actieplan bevat concrete maatregelen om het hele mkb in de komende periode te ondersteunen. De plannen worden beschreven aan de hand van de volgende thema’s: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel.

Een aantal van de maatregelen uit het plan zijn:

  • Ophoging budget innovatie-instrumenten voor mkb: MIT, SBIR en Innovatiekrediet in de periode 2018 - 2021;
  • Mogelijk maken grotere investeringsfondsen via SEED-regeling. Jaarlijkse ophoging, startend in 2019;
  • Storting in investeringsfonds ROM-Zeeland (eenmalig);
  • Realiseren regeling Thematische Technology Transfer. De regeling voor Thematische Technology Transfer wordt gefinancierd uit het Toekomstfonds en wordt momenteel uitgewerkt;
  • Start van het talentprogramma ‘verzilver je talent’. Start 2 pilots in 2018. Meer pilots in 2019-2020;
  • Start MKB !dee erop gericht dat (technisch) mkb zelf met oplossingen komt om meer te gaan investeren in scholing en ontwikkeling 2019 - 2021 (inclusief initiatieven uit branches). MKB !dee: start project najaar 2018, opschaling in 2018-2021;
  • Faciliteren uitbreiding Katapult-netwerk;
  • Intensivering kennisverspreiding van kennisinstellingen naar mkb door inzet TO2 en door versterken samenwerking kennisinstellingen (vooral hbo) met regionale mkb op basis van Eindevaluatie Valorisatieprogramma. Voorstel n.a.v. Eindevaluatie Valorisatieprogramma: najaar 2018.
  • Startups: verkenning stimulering samenwerking mkb met startups. Verkenning gereed 2018. Start nieuwe initiatieven 2019-2020.

In 4. Financiële paragraaf is een overzicht opgenomen dat weergeeft welke middelen door EZK extra ter beschikking worden gesteld in de periode 2018 - 2021.

Terug naar overzicht