Nieuws

jul
3

Zeeland publiceert subsidie voor kennis- en innovatienetwerken

De subsidieregeling kennis- en innovatienetwerken is in het leven geroepen om de start, groei en doorontwikkeling van kennis- en innovatienetwerken in Zeeland mogelijk te maken, met als doel het verbeteren van de aansluiting van onderzoek en onderwijs op de vraag vanuit ondernemers. De subsidieregeling voor kennis- en innovatienetwerken vloeit voort uit Campus Zeeland. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017.

De ambitie is om minimaal één à twee volwassen netwerken per economische sector te realiseren. Campus Zeeland richt zich vooral op die sectoren die hun oorsprong en voorsprong te danken hebben aan het water dat Zeeland omringt: havens & logistiek, water & energie, agro & food, zorg en toerisme. Er wordt binnen deze subsidieregeling onderscheid gemaakt tussen drie verschillende groeifasen waarin kennis- en innovatienetwerken zich kunnen bevinden:

  • netwerken in de pioniersfase: bij een netwerk in de pioniersfase onderzoeken de deelnemende partijen of eventuele (structurele) samenwerking, al dan niet in de vorm van een netwerk, van toegevoegde waarde is voor de deelnemers en de economische sector;
  • netwerken in de groeifase: bij een netwerk in de groeifase is door de deelnemende partijen geconcludeerd dat structureel samenwerken voor de partijen specifiek en de sector in het algemeen van toegevoegde waarde is. De deelnemende partijen willen het netwerk graag structureel borgen en zijn bereid hier een (structurele) bijdrage aan te leveren;
  • netwerken in de volwassenfase: bij een netwerk in de volwassenfase is het netwerk reeds structureel geborgd, maar willen de deelnemende partijen de samenwerking een nadere impuls geven. 

Kenniswerf Zeeland en NV Economische Impuls Zeeland zijn door de Provincie Zeeland aangewezen om advies te geven en begeleiding te bieden aan kennis- en innovatienetwerken met een voorgenomen subsidieaanvraag. De geboden begeleiding is op vrijwillige basis. Bij het indienen van de aanvraag moet wel een advies worden meegeleverd. Kenniswerf Zeeland is aangewezen voor het geven van adviezen aan netwerken in de pioniersfase, NV Economische Impuls Zeeland is aangewezen voor het geven van adviezen aan netwerken in de groei- en volwassenfase. 

 

Binnen het netwerk zijn zowel ondernemers, onderwijs- en/of onderzoeksinstellingen als ook overheden betrokken. De mate en vorm van betrokkenheid van de verschillende partijen kan variëren, maar het is belangrijk dat vertegenwoordigers van alle drie de soorten gremia het belang van samenwerken binnen het kennis- en innovatienetwerk erkennen en (actief) ondersteunen.

 

Het budget bedraagt € 220.000. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en is maximaal:

  • € 15.000 voor een netwerk in de pioniersfase;
  • € 50.000 voor een netwerk in de groeifase;
  • € 50.000 voor een netwerk in de volwassenfase.

Terug naar overzicht