Nieuws

jul
3

Nieuwe subsidies voor natuur, leefomgeving en mobiliteit in Gelderland

Gelderland heeft een nieuwe wijziging op de subsidieverordening Vitaal Gelderland (SVG) 2011 bekendgemaakt. De belangrijkste aanpassing betreft de uitbreiding van de regeling met drie nieuwe onderdelen. Aan de titel Natuur en leefomgeving worden paragrafen toegevoegd voor behoud van prioritaire soorten en voor rustgebied voor ganzen. De titel Mobiliteit is aangevuld met de paragraaf Beter Benutten Vervolg.

Prioritaire soorten zijn door de provincie vastgestelde soorten, die een grote kans hebben op korte termijn uit te sterven, zonder extra maatregelen. De subsidie kan doorlopend worden aangevraagd door eigenaren of gebruiksgerechtigden van het betreffende leefgebied. Het subsidieplafond voor 2015 is vastgesteld op € 200.000 en bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten. Er kan minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 worden aangevraagd.
Met de subsidie Rustgebieden voor ganzen kan Gelderland subsidie verstrekken voor het gedurende een seizoen niet-verjagen van ganzen van percelen die zijn gelegen in een officieel vastgesteld rustgebied voor inheemse en beschermde ganzen. Omdat aanvragen moeten worden ingediend vóór 1 juli van het jaar waarin het seizoen eindigt waarop de aanvraag wordt ingediend, is aanvragen dit jaar niet meer mogelijk. Het subsidieplafond voor 2015 bedraagt dan ook € 0.

Ook voor de paragraaf Beter Benutten Vervolg, waarmee de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de dienst Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een vergoeding kunnen aanvragen voor in het beleidsplan vastgestelde projecten, is momenteel nog gesloten. Het subsidieplafond voor 2015 is € 0.

Terug naar overzicht