Nieuws

jul
3

Zuid-Holland publiceert nieuwe Uitvoeringsregeling Groen

De provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe Uitvoeringsregeling Groen gepubliceerd. De regeling treedt op 1 juli 2014 in werking. De vorige Uitvoeringsregeling Groen, die gold vanaf 1 januari 2014, wordt ingetrokken. Bovendien komt de Subsidieregeling landelijk gebied 2013 definitief te vervallen. Voor enkele paragrafen zijn nieuwe subsidieplafonds vastgesteld.

De nieuwe subsidieregeling sluit aan bij de Beleidsvisie Groen, het beleidsprogramma van Provinciale Staten van Zuid-Holland dat loopt tot eind 2015.

De regeling is opgebouwd uit de volgende paragrafen:
• Integrale groenprojecten;
• Projectverkenningen:
• Pilots;
• Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie;
• Projectsubsidie agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw;
• Projectsubsidie soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;
• Subsidies voor het recreatief basisroutenetwerk Zuid-Holland;
• Projectsubsidie voor aanleg en herstel van landschapselementen;
• Projectsubsidie grootschalig Proef van Onderwaterdrainage;
• Projectsubsidie innovatie in afzetketens voor de grondgebonden landbouw;
• Projectsubsidie voor systeeminnovaties grondgebonden landbouw in veenweidegebieden;
• Projectsubsidie groenparticipatie;
• Projectsubsidie kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden;
• Projectsubsidie ecologische verbindingen (Ecologische Hoofdstructuur);
• Projectsubsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998;
• Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen. 

Daarnaast zijn enkele subsidieplafonds vastgesteld voor het begrotingsjaar 2014:
• § 3.10 Projectsubsidie kwaliteitsimpuls bestaande groengebieden: € 4.000.000;
• § 3.11 Projectsubsidie verwerving en inrichting ecologische verbindingen: € 1.500.000;
• § 3.8 Projectsubsidie voor systeeminnovaties grondgebonden landbouw in veenweidegebieden: € 0.

Het subsidieplafond van § 3.1 van de Subsidieregeling Landelijk Gebied 2013 wordt ingetrokken. Dit betreft projectsubsidies Verwerving en inrichting van ecologische verbindingen.

Terug naar overzicht