Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
3

Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds Zuid-Holland 2013 en 2014 gepubliceerd

De provincie Zuid-Holland heeft de Voorjaarsnota 2013 vastgesteld. Als gevolg hiervan zijn onderstaande subsidieplafonds voor 2013 aangepast:
• Subsidieregeling Landelijk Gebied:
- paragraaf  'Aanleg en inrichting wandelroutenetwerk': € 1.670.000,
- paragraaf 'Projectsubsidies ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG': € 70.498.800;
• Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer: € 105.000.000;
• Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid Holland:
- onderdeel boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen: € 109.675.031,
- onderdeel boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen: € 4.737.558;
• Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw Zuid-Holland, onderdeel sanering: € 0.

De subsidieplafonds voor 2013, zoals deze zijn vastgesteld bij de begroting 2013 voor de onderdelen Buiten provinciale plaatsingen, Innovatie, Projecten vraag-aanbod jeugdzorg, Transitie jeugdzorg / transformatie, Kwetsbare jongeren en Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod van de oorspronkelijke Subsidieregeling Jeugdzorg Zuid-Holland blijven vanaf 1 juli 2013 van toepassing op dezelfde onderdelen van de nieuwe Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013.

De subsidie-deelplafonds, zoals deze zijn vastgesteld bij de begroting voor de onderdelen van de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland 2012, die betrekking hebben op projectsubsidies blijven vanaf 1 juli 2013 van toepassing op dezelfde onderdelen van de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland.

Voor de eerste tranche van 2014 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:
• Herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen: € 0;
• Subsidieregeling externe veiligheid 2011-2014 Zuid-Holland: € 3.000.000;
• Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013: € 1.514.381;
• Subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart Zuid Holland 2013: € 1.200.000;
• Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013:
- Toegankelijkheid bushaltes: € 750.000,
- Mobiliteitsmanagement: € 430.000,
- Gedragsbeinvloeding verkeersveiligheid: € 4.550.000,
- Veerprojecten en Veerinfrastructuur: € 2.900.000,
- overige paragrafen: € 96.370.000;
• Subsidieregeling Landelijk Gebied 2013:  
- Boekjaarsubsidie natuur- en landschapsbeheer in net cultuurlandschap: € 167.500,
- Boekjaarsubsidies terreinbeheer door natuurbeschermingsorganisaties: € 550.000,
- Boekjaarsubsidies voet- en fietsveren met een regionale functie: € 53.500, 
- Boekjaarsubsidies Structurele activiteiten ter uitvoering van het provinciale faunabeleid als bedoeld in de Flora- en faunawet: 165.000, 
- Boekjaarsubsidie, proefproject 'boeren voor natuur' in polder Biesland: € 139.422, 
- Projectsubsidie Verwerving en inrichting (provinciale) ecologische verbindingen (EHS): € 0,
- Projectsubsidies Milieutekorten in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) gebieden: € 0,
- Projectsubsidies Maatregelen in de ecologische hoofdstructuur: € 180.000, 
- Projectsubsidie Soortenbeleid Leefgebied: € 0,
- Projectsubsidie Natuurbeschermingswet: € 0, 
- Projectsubsidie ingevolge artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998: € 135.000,
- Projectsubsidie ingevolge artikel 10a Natuurbeschermingswet 1998: € 0,
- Projectsubsidie landelijke routenetwerken: € 0, 
- Projectsubsidie Ontsluiting landelijk gebied; wandelen over boerenland: € 0, 
- Projectsubsidie voor aanleg en inrichting Wandelroutenetwerk Zuid-Holland 2010-2020: € 0,
- Projectsubsidie wandelen over boerenland: € 180.000,
- Projectsubsidie POP2-maatregel 111 (Beroepsopleiding en voorlichting): € 0,
- Projectsubsidie POP2-maatregel 125 (infrastructuur voor de ontwikkeling/aanpassing van de land- en bosbouw): € 0,
- Projectsubsidie POP2-maatregel 216 (niet productieve investeringen, verdrogingsbestrijding): € 0,
- Projectsubsidies POP2-maatregelen 311 (diversificatie naar niet-agrarische activiteiten) en 311b (hernieuwbare energie): € 0,
- Projectsubsidie POP2-maatregel 321 (Basisvoorzieningen voor economie en plattelandsbevolking): € 0,
- Projectsubsidies POP2 maatregel 312, 313, 323 en 341: € 0, 
- Projectsubsidies POP2 Leaderaanpak maatregelen 411, 412, 413, 421 en 431: € 0, 
- Projectsubsidie Gebiedsgerichte ontwikkeling van groenblauwe diensten: € 0,
- Projectsubsidie Ontwikkelen en instandhouding Nationale Landschappen: € 0,
- Projectsubsidie Akkerrandenregeling: € 250.000,
- Projectsubsidie Stimuleren regionaal landschapsbeleid: € 0,
- Projectsubsidie voor het versterken van de leefbaarheid en sociaal-economische vitaliteit in het landelijk gebied: € 0,
- Projectsubsidie voor het onderhoud van landschapselementen: € 0,
- Projectsubsidie ter uitvoering van de verplichtingen van het Rijk, die initieel zijn overgegaan op de provincie bij WILG: € 0,
- Projectsubsidie grootschalige proef van onderwaterdrainage: € 0,
• Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid Holland: € 40.000;
• Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013: € 1.143.980;
• Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid Holland:
- Planvorming Bedrijventerreinen: € 250.000,
- Planvorming Greenportlocaties: € 250.000;
• Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013:
- Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid Holland: € 107.842.951,
- Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen: € 3.591.053,
- Buiten provinciale plaatsingen: € 1.500.000,
- Innovatie: € 1.385.543, 
- Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg: € 0,
- Kwetsbare jongeren: € 900.000,
- Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod: € 3.663.627,
- Transitie pilot projecten: € 1.200.000,
- Transitie jeugdzorg:
* Deelplafond: Holland Rijnland: € 1.288.623,
* Deelplafond: Midden Holland: € 696.875,
* Deelplafond: Zuid Holland Zuid: € 1.426.258;
• Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013 - onderdeel bemiddeling: € 338.024;
• Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid Holland 2013: € 176.000;
• Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop: € 863.720.

Zie voor een toelichting op de subsidieplafonds van 2013 en 2014 het Provinciaal Blad.

Terug naar overzicht