Nieuws

jun
3

Noord-Hollandse HIRB+-regeling op 1 juli weer open voor aanvragen

De provincie Noord-Holland meldt dat de HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2020 (HIRB+) naar verwachting op 1 juli 2021 opnieuw zal worden opengesteld voor aanvragen.

De nieuwe openstelling zal vervolgens lopen tot 19 augustus 2021. De regeling blijft verder ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Zie ook: https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/H/HIRB_Herstructurering_en_intelligent_ruimtegebruik_bedrijventerreinen_Noord_Holland_subsidie

Over de regeling
Het doel van de regeling is het bevorderen van de kwaliteit van bestaande bedrijven- en haventerreinen in Noord-Holland. Vanuit de regeling kan subsidie worden verstrekt voor:

  • 1. fysieke maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen;
  • 2. fysieke maatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande haventerreinen;
  • 3. met fysieke maatregelen verband houdende procesmaatregelen ten behoeve van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen;
  • 4. ten behoeve van een bedrijventerrein waar subsidie voor wordt verstrekt als bedoeld in het eerste lid, of waarvoor in het kader van een eerdere uitvoeringsregeling van Noord-Holland in de afgelopen vijf jaren subsidie is verstrekt voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid, kan ook subsidie worden verstrekt indien de subsidieontvanger één of meer subsidies aan natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen verstrekt, uitsluitend ten behoeve van fysieke maatregelen ter verbetering van het aanzicht van bedrijfspanden of voor duurzaamheidsmaatregelen voor bedrijfspanden.


Subsidie als bedoeld in het eerste en vierde lid kan worden aangevraagd door gemeenten. Subsidie als bedoeld in het tweede lid kan worden aangevraagd door privaatrechtelijke rechtspersonen die een zee- of binnenhaven beheren of exploiteren. Subsidie als bedoeld in het derde lid kan worden aangevraagd door gemeenten en privaatrechtelijke rechtspersonen die een zee- of binnenhaven beheren of exploiteren. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 500.000 per soort maatregel.

Terug naar overzicht