Nieuws

jun
3

Groningen maakt regeling voor opruimen van drugsafval bekend

De provincie Groningen heeft de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020 (ODGR) gepubliceerd. Het doel van de regeling is het stimuleren van projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
  • natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt.


Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op herstel van bodem en oppervlaktewater in geval van dumping van drugsafval, in de vorm van:

  • afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
  • afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
  • sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van gedumpt drugsafval.


De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% (gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen) dan wel 100% (overige aanvragers) van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 24.999. Voor 2020 is een budget van € 41.898 beschikbaar.

Aanvragen kunnen van 4 juni 2020 tot en met 1 december 2020 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant, waar de uitvoering van de regeling is ondergebracht. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht