Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
3

Zuid-Holland publiceert Subsidieregeling natuurcompensatie

Met de 'Subsidieregeling natuurcompensatie Zuid-Holland' kan de provincie Zuid-Holland subsidie verstrekken voor het uitvoeren van een compensatiemaatregel. Deze maatregel moet leiden tot het compenseren van natuurwaarden, die zijn beschreven in een compensatieplan. De aanvrager dient zeggenschap te hebben over het beheer of gebruik van de gronden waarop de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd.

Een compensatieplan is een plan waarin Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten hebben vastgelegd hoe en wanneer compensatiemaatregelen worden gerealiseerd voor het compenseren van natuurwaarden, die verloren gaan of zijn gegaan bij de uitvoering van een plan of project van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten. Een subsidieaanvraag kan worden ingediend met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het compensatieplan wordt geplaatst. Subsidie wordt verdeeld naar volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum voor binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

De hoogte van het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal hectare grond waarop de compensatiemaatregel wordt uitgevoerd, te vermenigvuldigen met de in de Catalogus Groenblauwe diensten opgenomen bedragen voor de uitvoering van die maatregel. Gedeputeerde Staten kunnen de in het compensatieplan opgenomen normbedragen indexeren, indien de normbedragen voor het uitvoeren van dezelfde activiteiten in andere door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieregelingen worden geïndexeerd.

Terug naar overzicht