Nieuws

mei
3

SZW steunt onderzoek/experimenten duurzame inzetbaarheid

Het doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van het ontwikkelen of verder ontwikkelen van uitvoerbare, overdraagbare en gevalideerde praktijk- en wetenschappelijke kennis op het terrein van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen, teneinde de toepassing in bedrijven, sectoren en organisaties te vergroten en zo meer werkenden te bereiken.

De regeling zal twee keer worden opengesteld: één keer in 2022 en één keer in 2024. Voor beide openstellingen bedraagt het plafond € 3 miljoen voor activiteiten A en € 12 miljoen voor activiteiten B.

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden bestaande uit minimaal één onderzoeksinstelling en één of meer werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, O&O-fondsen, brancheorganisaties of bedrijven. Naast deze vereiste organisaties kunnen ook andere organisaties deel uitmaken van een samenwerkingsverband.

Met de regeling wil het ministerie een verdere bijdrage leveren aan de praktische toepassing van kennis op de volgende vier onderwerpen:
  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken;
  • het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap;
  • het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden; en
  • het bevorderen van bewustwording bij werkenden en bedrijven en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid, onderverdeeld in:
  • activiteit A: het ontwikkelen, uitvoeren en onderzoeken van experimenten in bedrijven of organisaties teneinde de ontwikkeling van nieuwe praktijken en inzichten te ondersteunen, waarbij voor de activiteit geen methodiekbeschrijving of procesevaluatie is; of
  • activiteit B: het breder toepasbaar maken van praktijk- of wetenschappelijke kennis via het implementeren van interventies, werkwijzen of methodieken alsmede het door middel van onderzoek bepalen van succesfactoren, waarbij de aanvraag activiteit voortbouwt op een bestaande methodiekbeschrijving of procesevaluatie.

De subsidie voor activiteit A is minimaal € 150.000 en maximaal € 1 miljoen. Voor activiteit B is het minimum subsidiebedrag € 1 miljoen en het maximum subsidiebedrag € 4 miljoen.

Aanvragen kunnen van 23 mei 2022 tot en met 24 juni 2022 worden ingediend bij Uitvoering van Beleid. De aanvragen worden gerangschikt. Een samenwerkingsverband kan per aanvraagtijdvak één aanvraag indienen voor activiteit A of B.

Terug naar overzicht