Nieuws

mei
3

Fryslân steunt landbouwers die weidevogels beschermen

Subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen die bedrijfsmatig agrarische activiteiten verrichten en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Subsidie kan worden aangevraagd voor het beschermen van nesten en kuikens van de, grutto, tureluur graspieper, wulp, veldleeuwerik, kluut, watersnip en kemphaan.

De hoogte van de subsidie bedraagt € 60 per weidevogelnest. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 50.000. Aanvragen kunnen tot en met 10 juni 2022 worden ingediend bij de provincie Fryslân. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen.

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.fryslan.frl/50000-euro-subsidie-voor-bescherming-weidevogelnesten-en-kuikens

Terug naar overzicht