Nieuws

mei
3

Noord-Brabant wijzigt Subsidieregeling hedendaagse cultuur

In mei 2016 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Subsidieregeling hedendaagse cultuur vast. De regeling is opgebouwd uit een aantal verschillende paragrafen, waarmee een vergoeding kan worden aangevraagd voor projecten op cultureel gebied. Voor deze regeling is een nieuwe openstelling bekendgemaakt. Daarnaast zijn er in diverse paragrafen wijzigingen aangebracht. De aanpassingen gelden grotendeels vanaf 4 mei 2018.

In de paragrafen Nationale Brabantse basisinfrastructuur, Brabantse basisinfrastructuur en Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur wordt de 'Adviescommissie kunsten' steeds vervangen door de 'Adviescommissie professionele kunsten'. 

De paragraaf Brabants toekomstperspectief voor de infrastructuur is op meerdere punten herzien. Er is onder meer een nieuwe indientermijn vastgesteld. Van 3 mei tot en met 20 juni 2018 kunnen er opnieuw aanvragen worden ingediend. Er is geen nieuw subsidieplafond vastgesteld. De subsidievereiste, dat de subsidiabele activiteiten moeten zijn uitgevoerd in de periode 2017-2018 wordt als gevolg van deze nieuwe openstelling gewijzigd in de periode 2019-2020.

De bepaling dat de aanvrager voor 1 januari 2008 ingeschreven moet zijn bij de Kamer van Koophandel, komt te vervallen. Als nieuwe vereiste geldt, dat de aanvrager na 1 januari 2008 actief is geworden op het gebied waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dit moet kunnen worden aangetoond door een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel of een statutenwijziging.

Na sluiting van de indientermijn worden de ingediende, volledige aanvragen gerangschikt op basis van een aantal criteria. Voor elk criterium kunnen punten worden behaald. Het maximaal te behalen punten per criterium is herzien. Voor de mate waarin de subsidieaanvrager en zijn / haar activiteiten bijdragen aan de Brabantse culturele infrastructuur kunnen nu maximaal 15 in plaats van 20 punten worden behaald. Voor de mate waarin de artistieke-inhoudelijke kwaliteit van de subsidieaanvrager blijkt uit de aanvraag kunnen nu maximaal 15 punten worden behaald in plaats van 10.

 

In de paragraaf Impulsgelden zijn de weigeringsgronden herzien. De bepaling 'Subsidie wordt geweigerd indien het project reeds provinciale subsidie heeft ontvangen' wordt gewijzigd in: 'Subsidie wordt geweigerd, indien voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling of op grond van paragraaf 1 van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant'. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht, vanaf 10 februari 2018. Met ingang van 4 mei wordt een nieuwe weigeringsgrond toegevoegd: Subsidie wordt voortaan ook geweigerd, indien er voor het project reeds subsidie is verstrekt op grond van het Financieringsreglement Stichting Brabant C Fonds 2018.

 

 

Terug naar overzicht