Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Eerste oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel open

De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de eerste keer een gezamenlijke oproep voor PPS-projecten gepubliceerd.

Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel
In het kader van de oproep is subsidie beschikbaar voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel. Binnen deze Kennis- en Innovatieagenda zijn zes missies geformuleerd:

  • A. Kringlooplandbouw;
  • B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie;
  • C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied;
  • D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel;
  • E. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren;
  • F. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.


De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën (ST): Smart Technologies in Agri-Horti-WaterFood en Biotechnologie en Veredeling.

Elke missie is opgebouwd uit meerdere Meerjarige Maatschappelijke Innovatie Programma’s (MMIP’s). Elke MMIP richt zich op specifieke innovatieopgaven en op te lossen belemmeringen. Ook voor de beide sleuteltechnologieën zijn MMIP’s opgesteld.

Oproep
Subsidie is beschikbaar voor PPS-projecten die antwoord geven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA. Hierbij gaat het om fundamenteel en toegepast onderzoek en om valorisatie-activiteiten.

De oproep is in principe breed, maar per MMIP zijn prioriteiten benoemd. Projecten die belangrijke, goed onderbouwde bijdragen leveren aan de genoemde prioriteiten krijgen voorrang bij de honorering. Alle projecten dienen in ieder geval een bijdrage te leveren aan de realisatie van de missies en/of sleuteltechnologieën. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS).

Het beschikbare budget voor deze oproep is circa € 15 miljoen. Dit wordt beschikbaar gesteld in de vorm van PPS-toeslag (inzetbaar bij alle publieke kennisinstellingen) en in de vorm van capaciteit voor publiek-private samenwerking. Deze capaciteit wordt ter beschikking gesteld door de ministeries van LNV en I&W. De capaciteit vanuit LNV is inzetbaar bij Wageningen Research, de capaciteit van I&W kan bij alle TO2-instellingen (Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research) ingezet worden.

Binnen de oproep worden verschillende varianten cofinanciering onderscheiden:

  • standaard: cofinanciering minimaal 50% door private partijen (bedrijven, brancheorganisaties, stichtingen, ANBI’s). De in cash-bijdrage in een PPS-project dient minimaal 50% van de gevraagde publieke bijdrage te zijn. De resterende private bijdrage mag in kind zijn;
  • cofinanciering 50%, deels door publieke partijen: bij een aantal onderwerpen waarbij sprake is van een groot publiek belang of waar de markt vooralsnog uit publieke organisaties bestaat, kan de cofinanciering ook komen van publieke organisaties zoals waterschappen, ziekenhuizen, provincies en gemeenten. Daarnaast wordt ook een in cash-bijdrage van private partijen gevraagd voor minimaal 15% van de totale projectkosten, teneinde te borgen dat de kennis door marktpartijen gebruikt gaat worden (voor mkb-bedrijven mag deze 15% volledig in kind zijn);
  • cofinanciering 30%: voor een aantal vooraf benoemde onderwerpen/prioriteiten die moeilijk 50% privaat gefinancierd kunnen worden, kan eventueel worden volstaan met een cofinanciering van 30%, waarvan de helft in cash. Deze variant kan alleen toegepast worden in aanvulling op de LNV-subsidie aan WR (de TKI’s zijn gebonden aan de PPS-toeslag regeling die 50/50 cofinanciering vereist);
  • cofinanciering 10-30%: voor een aantal onderwerpen met een groot maatschappelijk belang, die vooraf door LNV benoemd worden, kan worden volstaan met een lagere bijdrage van bedrijven (10-30%). Deze mag geheel in kind zijn. Ook dit betreft alleen de LNV-subsidie aan WR.


Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 31 mei 2020 (de topsectoren zullen, waar nodig en mogelijk, coulant omgaan bij praktische problemen rondom de indieningsprocedure, die ontstaan door de coronamaatregelen).

Na afloop van de eerste fase krijgen de indieners een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2020 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Kijk voor meer informatie, de formats voor het projectidee en projectvoorstel en de link om een voorstel in te dienen: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/

Terug naar overzicht