Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Nieuwe POP3 subsidieregeling voor Limburg

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een nieuwe verordening vastgesteld voor POP3, de subsidieregeling voor het plattelandsontwikkelingsprogramma voor Limburg, voor de periode 2014-2020. De regeling is met ingang van 31 maart 2018 van toepassing. De oude regeling en eerdere wijzigingen op de oorspronkelijke regeling blijven wel van toepassing op eerder ingediende aanvragen en eerder genomen subsidiebesluiten.

De subsidieverordening is opgebouwd uit een algemeen hoofdstuk, een hoofdstuk Maatregelen en een hoofdstuk Leader.

 

Het algemeen hoofdstuk bevat bepalingen, die op alle Maatregelen- en Leader paragrafen van toepassing zijn.

Er is onder meer een weigeringsgrond toegevoegd.Er wordt geen subsidie meer verstrekt, indien er voor dezelfde activiteiten en dezelfde subsidiabele kosten al een subsidie van € 1 of meer is versterkt tot het op basis van de Europese verordeningen toegestane maximale subsidiepercentage of -bedrag. Daarnaast is er een artikel 'algemene kosten voor investeringen' toegevoegd. Deze kosten kunnen slechts bestaan uit kosten van:

  • architecten, ingenieurs en adviseurs;
  • adviezen over duurzaamheid op milieu- en economisch gebied;
  • haalbaarheidsstudies.

Omdat de algemene kosten verder zijn uitgewerkt, zijn de bepalingen voor de kosten in de afzonderlijke paragrafen van het hoofdstuk Maatregelen vereenvoudigd. 

 

Het beschikbare subsidieplafond kan worden verdeeld op basis van rangschikking met behulp van selectiecriteria, rangschikking met behulp van een investeringslijst, een geografisch criterium of een combinatie van één of meer van deze drie verschillende methoden. 

In de meeste gevallen vindt rangschikking plaats op basis van selectiecriteria. Hiervoor zijn een aantal algemene bepalingen opgenomen, ten aanzien van het maximaal te behalen punten en wegingsfactoren. Als gevolg van deze toevoeging zijn de bepalingen met betrekking tot rangschikking in de verschillende paragrafen van het hoofdstuk Maatregelen vereenvoudigd. 

 

De paragraaf 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven' uit het hoofdstuk Maatregelen is opgesplitst in drie subparagrafen: Planvorming en draagvlakontwikkeling, Verbetering van de verkavelingsstructuur en Verplaatsing van landbouwbedrijven gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur. Subsidie kan in alle gevallen worden versterkt aan landbouwers, grondeigenaren die geen landbouwer zijn, pachters, stichtingen voor kavelruil, landbouworganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten of natuur- en landschapsorganisaties. De subsidiabele kosten, hoogte van de subsidie en de wijze van rangschikking zijn per subparagraaf verschillend.

 

Een overzicht van alle wijzigingen is te vinden in het Provinciaal blad. De openstelling van één of meer (sub)paragrafen wordt bekendgemaakt in afzonderlijke openstellingsbesluiten. Hierin kunnen, behalve een indientermijn en een beschikbaar subsidieplafond, nog aanvullende criteria worden vermeld. De provincie heeft vooralsnog geen nieuwe openstellingsbesluiten of wijzigingen op bestaande openstellingsbesluiten gepubliceerd naar aanleiding van deze nieuwe POP3 regeling.

Terug naar overzicht