Nieuws

apr
3

Zuid-Holland stelt € 2 miljoen subsidie beschikbaar voor lokale initiatieven energietransitie

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Subsidieregeling lokale initiatieven energietransitie vastgesteld. Bedrijven, stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor planontwikkeling en projectvoorbereiding van een dergelijk initiatief. Het subsidieplafond voor de periode tot en met 31 december 2019 bedraagt € 2 miljoen.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, van minimaal € 2.500 tot maximaal € 75.000. 

 

Om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moeten er, naast de aanvrager, minimaal twee andere partijen deelnemen aan het lokale energie-initiatief en moet het betreffende initiatief openstaan voor iedereen die er aan deel wil nemen.  

Terug naar overzicht