Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Twaalf toekenningen voor NWO programma The New Delta

Binnen de NWO programmering 2014-2015 zijn, voor onder meer Topsector Water, door het NWO-onderdeel Aard- en Levenswetenschappen (ALW) twee onderzoeksrichtingen bepaald, waaronder The New Delta. Hiervoor zijn in 2014 vijftig aanvragen ingediend, die inmiddels allemaal de beoordelingsprocedure hebben doorlopen. Op 3 maart heeft het Gebiedsbestuur ALW hierover op advies van de beoordelingscommissie een besluit genomen. De twaalf hoogst geprioriteerde aanvragen zullen worden toegekend en de 33 laagst gerankte voorstellen zijn afgewezen. Voor vijf aanvragen heeft het gebiedsbestuur meer informatie nodig om een weloverwogen beslissing te maken. Het resultaat van deze beslissing volgt in april.

Onderzoek in het topsectorbrede programma The New Delta is primair gericht op kennisontwikkeling ter ondersteuning van maatschappelijke uitdagingen van een duurzaam en veilig Nederland en een toepassing daarvan over de hele wereld. Dit zullen voornamelijk multidisciplinaire projecten zijn op het gebied van de hydrologie, ecologie, klimatologie en transport over het water. Binnen dit brede programma kunnen een aantal thematische lijnen uitgezet worden, zoals op het gebied van waterbeschikbaarheid, watersysteemanalyse, verzilting en verdroging, water-governance en nieuwe oplossingen voor personen- en vrachtvervoer in delta en kustwateren. De focus ligt op de integrale problematiek van klimaatverandering, urbanisatie, de leefbare delta, groen transport in de delta en daarmee samenhangend de thematiek van de ‘Cities of the Future’. Het thema haakt aan op grote, wereldwijd erkende vraagstukken waarin Nederland een voortrekkersrol wil vervullen. Dit onderzoek is sterk gericht op maatschappelijke vraagstukken met een publiek belang. “The New Delta” kan aansluiting bieden bij andere strategische kennisprogramma’s zoals Kennis voor Klimaat, VerDuS en de kennisprogrammering van het Deltaprogramma.

Terug naar overzicht